Dodaj publikację
Autor
Irena Piekarska
Data publikacji
2008-06-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
20

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zawiera opis celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych oraz przebieg zajęć, literaturę oraz karty pracy dla ucznia.
 Pobierz (doc, 43,0 KB)

Podgląd treści


ZAŁĄCZNIK NR 1
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W CHACIE KASZUBSKIEJ W JAGLIACH
Konspekt lekcji przyrody w klasie VI

Dział programu : Ochrona przyrody, zależności między organizmami a środowiskiem.

Temat lekcji: Zajęcia ekologiczne w Chacie Kaszubskiej - szata roślinna Kaszub.

Cele lekcji:

Dziedzina poznawcza

A. Zapamiętanie wiadomości.

Uczeń:
- pozna szatę roślinną kaszub,
- wymienia gatunki roślin chronionych na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie
- definiuje pojęcia: biocenoza, biotop” oraz „środowisko życia”
- wymienia tematykę twórczości oraz techniki plastyczne stosowane przez twórcę ludowego Józefa Chełmowskiego,

B. Rozumienie wiadomości.

Uczeń:
- wyjaśnia wpływ warunków fizycznych na siedlisko na przykładzie wilgotnego lasu równikowego oraz sawann,
- rozumie celowość tworzenia parków narodowych,

Umiejętności

C. Stosowanie umiejętności w sytuacjach typowych .

Uczeń:
- potrafi rozpoznać pospolite gatunki roślin najbliższej okolicy,
- rozpozna gatunki chronione roślin w najbliższym otoczeniu
- potrafi obserwować środowisko przyrodnicze

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych.

Uczeń:
- potrafi wyjaśnić wpływ warunków fizycznych na siedlisko na przykładzie wilgotnego lasu równikowego oraz sawann
- uzasadni konieczność i celowość ochrony przyrody na przykładzie Parku Narodowego Bory Tucholskie przewiduje skutki nie racjonalnej gospodarki
- ocenia swoje postępowanie związane z ochroną przyrody.
- selekcjonuje i grupuje zdobyte wiadomości,
Postawy:

- poczuwa się do obowiązku ochrony przyrody,
- poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Metody pracy: dyskusja, analiza, praca z tekstem, oglądanie wystawy, filmu, obserwacja organizmów w ich naturalnym środowisku.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:

karty pracy, płyta Park Narodowy Bory Tucholskie, wystawa twórczości Józefa Chełmowskiego, ogród znajdujący się wokół Chaty Kaszubskiej

Literatura:

Vademecum młodego ekologa –K. Kendrick, przekład: A. Bezpiańska – Oglęcka ,
dr P Oglęcki
Warszawa 2001, Wydawnictwo „bis”

Przyroda wokół nas- żeby chronić trzeba poznać
Warszawa 2000, Wydawnictwo „Jangar”

Edukacja ekologiczna- M. Grodzińska-Jurczak, R. Jamka

Przebieg zajęć:
1. Powitanie, zapoznanie z planem i celem zajęć.
2. Zwiedzanie wystawy twórczości Józefa Chełmowskiego – poznanie tematyki twórczości oraz technik plastycznych stosowanych przez twórcę ludowego.
3. Zajęcia w salce edukacyjnej:
a) przypomnienie pojęć ekologicznych: biocenoza, biotop, środowisko życia
b) pogłębienie wiadomości dotyczących pojęcia „biocenoza”
- uczniowie zapoznają się z kartą pracy –„Czym jest biocenoza ?”-na przykładzie trawnika
- porównanie biocenozy afrykańskich sawann oraz wilgotnego lasu równikowego.
c) pogłębienie wiadomości dotyczących pojęcia „biotop” oraz „środowisko życia”
d) omówienie ogrodu jako miejsca występowania wielu mikrosiedlisk.
4. Obejrzenie filmu „Park Narodowy Bory Tucholskie”- krótkie omówienie gatunków szaty roślinnej występującej na terenie Parku, ze szczególnym uwzględnieniem roślin chronionych.
5. Zwiedzanie ogrodu znajdującego się wokół Chaty Kaszubskiej , zapoznanie z roślinnością występującą na Kaszubach – zanotowanie i zapamiętanie jak największej ilości gatunków szaty roślinnej Kaszub.
6. Powrót do salki edukacyjnej – wypełnianie kart pracy zadaniowo – sprawdzających.
7. Podziękowanie ...