Dodaj publikację
Autor
Irena Piekarska
Data publikacji
2008-06-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
193

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zawiera opis celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych oraz przebieg zajęć, oraz sposoby realizacji.
 Pobierz (doc, 71,0 KB)

Podgląd treści


[pic]SCENARIUSZ ZAJĘĆ „ EDUKACJA LEŚNA”

CELE ZAJĘĆ:

Cele edukacyjne:
1. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska
2. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie.
3. Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i troski o ochronę najbliższego środowiska.
4. Kształtowania umiejętności wyciągania wniosków na podstawie obserwacji.
5. Nawiązanie emocjonalnego kontaktu z przyrodą.

Cele szczegółowe:

1. W zakresie wiadomości:
- wielozmysłowe poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt,
- poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy,
- poznanie korzyści wynikających z racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody,
- dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze,
- nabycie umiejętności wyróżniania i objaśniania warstw lasu, uzasadniania gospodarczego i zdrowotnego znaczenia lasu

2 W zakresie umiejętności:
- dokonywanie obserwacji, badań, pomiarów
- korzystanie z różnych źródeł informacji,
- dostrzeganie piękna najbliższej okolicy,
- dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie
- umiejętność oceny zanieczyszczenia najbliższego środowiska przyrodniczego,
- posługiwanie się mapą, określanie kierunków, położenia geograficznego,
- umiejętność współdziałania w zespole,
- umiejętność zdrowego spędzania czasu wolnego,

3. W zakresie postaw:
- rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
- kształtowanie postaw ekologicznych,
- kształtowanie kultury obcowania z przyrodą na zajęciach w terenie,
- kształtowanie właściwych nawyków ekologicznych (segregacja śmieci, zbieranie surowców wtórnych, oszczędzanie energii)
- propagowanie zdrowego stylu życia w bliskim kontakcie z przyrodą,
- integracja uczniów z różnych klas.

Realizacja scenariusza „ Edukacja leśna” zachęca do stosowania różnorodnych metod nauczania od tradycyjnych do bardziej aktywizujących ucznia po samodzielność w dochodzeniu do wiedzy. Dziecko poznaje świat całościowo, angażując wszystkie sfery osobowości jednocześnie (bada , działa, przyswaja, przeżywa, obserwuje, odkrywa).

Powyższe treści będą realizowane poprzez:

a) działalność praktyczną dzieci:
- porządkowanie terenu okolicznych lasów,
- udział w zbiórce makulatury i puszek aluminiowych,
- udział w zajęciach praktycznych w terenie,
- udział w konkursach plastycznych i wiedzy o przyrodzie,
- układanie haseł o tematyce przyrodniczej i ekologicznej,
- korzystanie z czasopism i literatury zgromadzonej w bibliotece szkolnej,
- projektowanie i wykonywanie albumów przyrodniczych,
- twórcze wykorzystanie odpadów i materiałów przyrodniczych,
- oglądanie prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

b) wycieczki:
- po najbliższej okolicy,
- na wysypisko śmieci,
- do szkółki leśnej w Dąbrowie,
- do Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie,
- do Urzędu Miasta i Gminy w Brusach

c) lekcje w terenie:
- Leśna Ścieżka dydaktyczna w Klosnowie
- zajęcia ekologiczne w Chacie Kaszubskiej - szata roślinna Kaszub.
- zajęcia w Szkółce Leśnej w Dąbrowie,
- Warstwowa budowa lasu- lekcja w terenie

d) Spotkania z ciekawymi ludźmi:
- z pracownikami Nadleśnictwa Przymuszewo,
- z pracownikami Leśnictwa Dąbrowa,
- z pracownikami Leśnictwa Rytel,
- z twórcą ludowym,
- z pracownikami Zaborskiego Parku Krajobrazowego,
- z pracownikami Oczyszczalni ścieków w Brusach,
- z pracownikami zajmującymi się Ochroną środowiska w Urzędzie Miasta w Brusach.

Zajęcia przeprowadzone zostaną w ostatnim tygodniu ...