Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Pilarska
Data publikacji
2010-02-15
Średnia ocena
5,00
Pobrań
1293

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Autorski program zajęć artystycznych dla I klasy gimnazjum.
 Pobierz (doc, 127,5 KB)

Podgląd treści

AUTORSKI PROGRAM ZAJEĆ ARTSTYCZNYCH

DLA GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2009/2010

Program opracowany na podstawie załącznika nr 4 (podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

PODSTAWA PROGRAMOWA ZAJEC ARTYSTYCZNYCH

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.
II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.
III. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.

Przykładowe zajęcia: Zespół wokalny

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.

Uczeń:
1) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska;
2) stosuje podstawowe zasady związane ze śpiewem zespołowym;
3) współpracuje z zespołem według ustalonych reguł;
4) zna rolę i zadania dyrygenta (lidera zespołu);
5) zna i stosuje zasady zachowania estradowego.

2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.

Uczeń:
1) stosuje różne rodzaje aktywności muzycznej;
2) tworzy wokalne wypowiedzi dźwiękowe o różnych funkcjach;
3) wykonuje improwizacje głosowe;
4) współtworzy opracowania utworów na zespół wielogłosowy.

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.

Uczeń:
1) świadomie wybiera repertuar, dokonuje oceny jego trudności, wartości i atrakcyjności;
2) rozpoznaje i określa elementy muzyki oraz budowę utworu muzycznego;
3) interpretuje wykonywane utwory zgodnie z ich stylem i przeznaczeniem.

((((((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((((((((

PROGRAM ZAJEĆ ARTYSTYCZNYCH

Ilość godzin tygodniowo – 2 godziny
Liczba godzin w semestrze – minimum 30

Wprowadzenie

     Cele programu zostały dobrane z myślą o spełnieniu trzech podstawowych funkcji zespołu wokalnego w szkole; poznawczo-kształcącej, wychowawczej i użytkowej.
Zajęcia wokalne przeznaczone są dla uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu na zajęciach artystycznych. Udział w zajęciach jest obowiązkowy (po złożeniu deklaracji wyboru modułu). Zadaniem nauczyciela jest starać się utrzymać zainteresowanie uczniów zespołowym śpiewem m.in. poprzez:
✓ ciekawy sposób prowadzenia zajęć z zastosowaniem integracji form – nie tylko śpiew (także słuchanie i ruch)
✓ atrakcyjny i zarazem wartościowy repertuar
✓ unikanie schematycznego sposobu prowadzenia zajęć
✓ organizowanie występów zespołu w festiwalach, przeglądach, konkursach (w zależności od umiejętności zespołu) wewnątrz szkolnych jak i pozaszkolnych
✓ organizowanie w miarę możliwości wyjazdów z zespołem, np. na przeglądy, imprezy muzyczne środowiskowe itp.

Cele kształcenia (wymagania ogólne)

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.
✓ wyposażenie uczniów w podstawowe pojęcia i umiejętności wokalne,
✓ wie jakie zasady panują w zespole wokalnym
✓ wie jak wykonać prawidłowo piosenkę
✓ wyszukiwanie informacji o twórcach, wykonawcach muzyki, a także stylów, gatunków muzycznych ...