Dodaj publikację
Autor
Ewa Zelek
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
5,00
Pobrań
310

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Praca "Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce szkolnej?" zawiera przede wszystkim odpowiedzi na pytanie zawarte w jej temacie. Podpowiada nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, jak postępować, aby złagodzić lub zlikwidować niepowodzenia szkolne dzieci. Zagadnienia teoretyczne są połączone z praktycznymi sposobami niwelowania trudności szkolnych. Dodatkową pomocą dla nauczyciela polonisty są zamieszczone w tej pracy scenariusze lekcji języka polskiego: Pochwała zdrowia we fraszce J. Kochanowskiego "Na zdrowie" A. Mickiewicz - biografia i bibliografia Nauki moralne przedstawione w "Dziadach" A. Mickiewicza
 Pobierz (doc, 162,0 KB)

Podgląd treści


Spis treści

I. Przyczyny niepowodzeń szkolnych ..................................................................1
1. Czynniki społeczno-ekonomiczne ....................................................................3
2. Czynniki biopsychiczne ....................................................................................4
3. Czynniki pedagogiczne ....................................................................................6
II. Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce szkolnej? ....................................8
1. Wskazówki dla nauczycieli ..............................................................................8
2. Wskazówki dla rodziców ...............................................................................10
III. Konspekty lekcji ...........................................................................................15
Pochwała zdrowia we fraszce Jana Kochanowskiego "Na zdrowie" .................16
Adam Mickiewicz - biografia i bibliografia .......................................................22
Nauki moralne przedstawione w "Dziadach" Adama Mickiewicza ...................30
IV. Przypisy ........................................................................................................42
Bibliografia .........................................................................................................43

I. Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Niepowodzenia dydaktyczne polegają na rozbieżności pomiędzy wiadomościami, umiejętnościami i nawykami faktycznie opanowanymi przez uczniów a materiałem, jaki powinni opanować według założeń programowych
w zakresie poszczególnych przedmiotów [i].

Według W. Okonia niepowodzenia szkolne mogą być ukryte lub jawne.
Niepowodzenia ukryte są to nie dostrzeżone przez nauczyciela luki w wia-domościach i umiejętnościach uczniów, które prowadza zazwyczaj do niepowodzeń jawnych (nauczyciel stwierdza duże braki w opanowanej przez uczniów wiedzy).
Długotrwałe niepowodzenia jawne prowadzą do drugoroczności i wielo-roczności, a te są główną przyczyną sprawczą i formalną tzw. odsiewu uczniów, czyli przerwania nauki w szkole przed jej ukończeniem [ii].
Ilustruje to poniższy schemat.

Niepowodzenia dydaktyczne

ukryte jawne

przejściowe względnie trwałe

drugoroczność odsiew uczniów
i wieloroczność

Czesław Kupisiewicz w swojej książce pt.: "Niepowodzenia dydaktyczne"
wymienia trzy czynniki, które powodują niepowodzenia szkolne.
Są to:
- czynniki społeczno-ekonomiczne;
- czynniki biopsychiczne;
- pedagogiczne.

1. Czynniki społeczno-ekonomiczne.

Społeczno-ekonomiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych to według Cz. Kupisiewicza całokształt tych względnie trwałych warunków materialnych, społecznych i kulturalnych, które powodują niekorzystną sytuację życiową dzieci i młodzieży zarówno w środowisku rodzinnym, jak i pozaszkolnym [iii].

Warunki materialne to:
- dochody rodziców lub opiekunów;
- mieszkanie rodziny;
- zaopatrzenie dzieci w odzież, obuwie, przedmioty do nauki;
- sposób odżywiania;
- udział w pracach zarobkowych i zajęciach domowych dorosłych członków rodziny.

Na sytuację społeczną młodzieży wpływa:
- wykształcenie i zawód rodziców lub opiekunów;
- pozycja dziecka w rodzinie oraz środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Kulturalne warunki życia uczniów uzależnione są od:
- poziomu potrzeb kulturalnych rodziców i rówieśników;
- możliwości zaspokajania tych potrzeb;
- poziomu życia umysłowego rodziny;
- kultury ogólnej i językowej;
- potrzeb estetycznych;
- życia towarzyskiego;
- autorytetu intelektualnego i moralnego osób z bezpośredniego otoczenia uczniów;
- kultury technicznej;
- dostępu do środków służących upowszechnianiu kultury;
- poziomu opieki intelektualnej i moralnej nad dziećmi i młodzieżą ze strony rodziców lub wychowawców.

Wnioski
Niepowodzenia szkolne są w znacznej mierze wynikiem trudnych warunków materialnych dzieci oraz braku opieki ze strony rodziców.
Dzieci najbiedniejsze bywają często zahamowane w ogólnym rozwoju.
Losy szkolne uczniów zależą nie tylko od zapewnienia im najniezbędniejszych środków "do życia", lecz również od poziomu moralnego i umysłowego rodziców, ich ...