Dodaj publikację
Autor
Iwona Perczyńska
Data publikacji
2008-02-04
Średnia ocena
5,00
Pobrań
394

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

"W naszym codziennym życiu, z każdej strony docierają do nas sygnały dotyczące niewłaściwych zachowań dzieci i młodzieży. Niektóre z nich są szczególnie nagłaśniane. Bardzo często telewizja emituje filmy czy bajki dla dzieci, w których dominuje agresja. Na rozwój agresywnych postaw mają wpływ również czasopisma, kino, video, internet czy gry komputerowe. Dzieci chłoną te obrazy bezkrytycznie. Oglądanie sfilmowanych aktów agresji może być bardzo podniecające dla dzieci. Zapamiętują one zwykle więcej treści agresywnych. Stają się pobudzone emocjonalnie. Zaczynają wówczas prezentować zachowania agresywne."
 Pobierz (doc, 141,5 KB)

Podgląd treści

Gry i zabawy jako pedagogiczny środek przeciw agresji

Wstęp

1.Pojęcie i klasyfikacja zachowań agresywnych.
2.Przyczyny powstawania zachowań agresywnych.
3.Zabawa w pracy z dzieckiem agresywnym.
4.Przykłady zabaw i gier interakcyjnych.

Bibliografia

Wstęp

W naszym codziennym życiu , z każdej strony docierają do nas sygnały dotyczące niewłaściwych zachowań dzieci i młodzieży. Niektóre z nich są szczególnie nagłaśniane. Bardzo często telewizja emituje filmy czy bajki dla dzieci, w których dominuje agresja. Na rozwój agresywnych postaw mają wpływ również czasopisma, kino, video, internet czy gry komputerowe.
E Dzieci chłoną te obrazy bezkrytycznie. Oglądanie sfilmowanych aktów agresji może być bardzo podniecające dla dzieci. Zapamiętują one zwykle więcej treści agresywnych. Stają się pobudzone emocjonalnie. Zaczynają wówczas prezentować zachowania agresywne .
tują one zwykle więcej treści agresywnych. Stają się pobudzone emocjonalnie
1.Pojęcie i klasyfikacja zachowań agresywnych.
s prezentować zachowania agresywne.
Przez zachowanie agresywne rozumie się zachowanie skierowane przeciw określonym osobom lub rzeczom, przynoszące szkodę przedmiotowi agresji, przybierające formę ataku, czy napaści fizycznej lub słownej. (Z. Skorny, 1968).
Według R. Mandla (1959) agresja - jest aspołecznym sposobem zachowania się wynikającym z wrogich tendencji i chęci szkodzenia innym lub niszczeni , natomiast U. Bronfenbren i H. N. Rucciuti pojęcie agresji definiują następująco - agresja to pewne działanie, myśl lub impuls, którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej, realnej lub symbolicznej określonej osobie bądź jej reprezentantowi.
Jak podaje encyklopedia pedagogiczna pod red. W. Pomykało można wyróżnić dwie różne formy agresji:
bezpośrednią - fizyczną;
pośrednią - słowną.
Na agresję fizyczną składać się mogą takie zachowania jak: - uderzenie, potrącenie, szarpanie, wyrywanie przedmiotów, podstawianie nogi, kopanie;
reakcje mimiczne, takie jak: wykrzywianie się, przedrzeźnianie, posługiwanie się w toku agresji przedmiotami martwymi, rzucanie, uderzanie, kłucie.
Zachowanie te to tzw. agresja fizyczna - bezpośrednia, dająca często kompleks zachowań przybierających postać bójek, przestraszania, drażnienia, wybuchów złości skierowanej na kogoś lub coś.
Drugi typ zachowań to tzw. agresja słowna. Atak słowny polegać może na: grożeniu, straszeniu będącym zapowiedzią przykrych konsekwencji, jakie oczekują daną osobę, jeżeli nie zachowa się zgodnie z wolą agresora. Może również przybrać postać werbalnego odbierania bądź ograniczania swobody i uprawnień przysługujących danej osobie, np. odsuwanie od pewnych czynności, zabranianie uczestnictwa w niektórych pracach czy zabawach. Często występującą w środowisku uczniów postacią agresji słownej są wypowiedzi poniżające osobę atakowaną: wyśmiewanie, kpiny, złośliwe uwagi połączone z naśladowaniem gestów, mimiki, wyglądu, sposobu zachowania drugiej osoby, złośliwe przezwiska. Dotkliwość tych postaci agresji bywa często znacznie większa niż agresji fizycznej, bowiem ranią one godność osoby będącej przedmiotem agresji, narażają ją na upokorzenie ...