Dodaj publikację
Autor
Ewa Malinowska
Data publikacji
2008-02-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
392

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusze zajęć powstały w oparciu o podręczniki Marii Nagajowej "Słowo za słowem" oraz "Słowa i świat" wydawnictwa WSiP. Zawierają metodyczne rozwiązania w pracy z uczniami o specyficznych problemach edukacyjnych.
 Pobierz (doc, 96,0 KB)

Podgląd treści


mgr Ewa Malinowska

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

Temat: Nie szata zdobi …. – o czym poucza czytelnika baśń „Słowik”?.

Cel ogólny:
➢ rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich,
➢ kształtowanie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania oraz rozbudzanie twórczej postawy

Cele szczegółowe:
➢ kształcenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
➢ rozwijanie umiejętności pracy z tekstem przez wybieranie informacji i zapisywanie ich w formie tabeli
➢ rozwijanie umiejętności poszukiwania, gromadzenia, porządkowania wiadomości,
➢ doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat,
➢ poszerzanie słownictwa związanego z opisem postaci,
➢ utrwalanie zasad pisowni dotyczących podstawowych reguł ortograficznych
➢ kształtowanie postawy dostrzegania i poszanowania piękna przyrody,

Metody pracy:
podające
• pogadanka
• objaśnienie
• opowiadanie
problemowe
• aktywizujące
• burza mózgów
eksponujące
• pokaz ilustracji
praktyczne
• metoda przewodniego tekstu
Formy pracy:
• zróżnicowana indywidualna
• jednolita zbiorowa
• zróżnicowana grupowa

Środki dydaktyczne:
• krzyżówki
• zeszyt, podręcznik
• karta pracy
• materiał ortograficzny - tekst z lukami
• ilustracje słowika
• pozycje popularnonaukowe, słownik języka polskiego
Diagnozowanie osiągnięć uczniów - obserwacja uczniów w toku zajęć:
• wkład pracy
• gotowość do podejmowania stawianych zadań
• umiejętność pracy zbiorowej i samodzielnej
• jakość odpowiedzi
• postawa, zachowanie, wzajemne relacje
Cele operacyjne - poziom wiadomości, umiejętności i postaw ucznia
Uczeń:
← zna treść baśni „Słowik”,
← opisuje wygląd postaci i nazwa cechy charakteru,
← wnioskuje o cechach postaci na podstawie jej wypowiedzi, zachowania,
← wyraża swoją opinię o postaciach baśni,
← odnajduje właściwy fragment w tekście i posługuje się cytatami
← uzupełnia krzyżówki i tabelki,
← potrafi odnaleźć potrzebne mu informacje w podręczniku i encyklopedii,
← przytacza znane przysłowia łączące się z treścią baśni,
← bogaci czynne słownictwo w związku z tematyką omawianego tekstu,
← rozumie znaczenie ochrony przyrody
← stosuje podstawowe zasady pisowni wyrazów z „u”, „ó’, „rz”, „ż”, „h”, „ch”;
← współpracuje w zespole klasowym
← rozumie przesłanie wypływające z baśni

Przebieg lekcji:
I część wstępna
Nawiązanie (sytuacja wprowadzająca do lekcji):
Przeprowadzenie rozmowy na temat treści baśni „Słowik” – krzyżówki sprawdzające znajomość baśni ( hasła krzyżówek dostosowane do specyficznych potrzeb zespołu klasowego - (Załącznik nr 1, 2, 3 )
Uświadomienie celu lekcji:
Wyjaśnienie znaczenia hasła głównego – „Ptak o złotym sercu” - próba odpowiedzi na pytanie: O którym słowiku można powiedzieć, że miał złote serce?
Przedstawienie celu lekcji poprzez nawiązanie do baśni. Zapisanie tematu lekcji.
II Część główna lekcji:
1. Wyszukiwanie i odczytanie fragmentów opisujących słowiki (prawdziwego i sztucznego)
2. Oglądanie ilustracji oraz odczytanie informacji gatunkowej na temat słowika – korzystanie z różnych źródeł wiedzy.
3. Zespołowe redagowanie opisu o wyglądzie i cechach charakteru ptaka prawdziwego i sztucznego - zebranie zgromadzonego słownictwa i zapisanie w tabelce.
|Prawdziwy słowik |Sztuczny słowik |
|Wygląd: mały, niepozorny, pospolity, okrągły łepek, czarne, bystre |Wygląd: mały, okrągły łepek, wykonany ze srebra i złota ...