Dodaj publikację
Autor
Anna Karaś
Data publikacji
2008-06-09
Średnia ocena
2,33
Pobrań
191

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz dotyczy lekcjii geografii w klasie drugiej gimnazjum. Temat lekcji: "Budowa geologiczna i ukształtowanie pionowe Europy".
 Pobierz (doc, 30,0 KB)

Podgląd treści


Piaseczno, dnia 16.11.2006 r.

Scenariusz lekcji geografii w klasie drugiej gimnazjum na temat:
„Budowa geologiczna i ukształtowanie pionowe Europy”

I. Cel ogólny:
Zapoznanie uczniów z budową geologiczną i jej wpływem na ukształtowanie pionowe Europy.

II. Cele szczegółowe:
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– wskazuje na mapie jednostki geologiczne Europy,
– wskazuje na mapie najważniejsze formy ukształtowania powierzchni Europy,
– umie wyjaśnić wpływ procesów wewnętrznych i zewnętrznych na ukształtowanie powierzchni Europy,
– umie wymienić i wskazać na mapie fizycznej Europy obszary geologicznie stare i młode,
– umie odczytywać informacje z mapy geologicznej i fizycznej Europy,
– potrafi samodzielnie wyciągać wnioski.

III. Metody i formy pracy:
Pogadanka, praca z tekstem w podręczniku, burza mózgów, analiza mapy w podręczniku i atlasie, praca indywidualna i zbiorowa.

IV. Środki dydaktyczne:
Podręcznik – dział Europa, zeszyt ćwiczeń, atlas geograficzny, ścienna mapa geologiczna i fizyczna Europy, fragmenty filmu pt: “Europa”.

V. Typ lekcji:
Podający.

VI. Przebieg lekcji:
1. Faza wprowadzająca:
Sprawy organizacyjne:
– sprawdzenie listy obecności,
– ustne odpytanie z wiadomości uzyskanych na poprzednich lekcjach (uczeń wskazuje i opisuje na mapie ściennej Europy granicę umowną między Europą i Azją, uczeń wymienia i wskazuje na mapie ściennej punkty skrajne Europy, uczeń podaje wniosek dotyczący stopnia rozwinięcia linii brzegowej Europy i wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej Europy),
– przedstawienie tematu lekcji i objaśnienie jej celów.

2. Faza realizacyjna:
a) Przypomnienie teorii Wegenera (Ziemia leży na wielu płytach litosfery, które są w ciągłym ruchu).
Uczniowie na podstawie mapy geologicznej w podręczniku (str. 52) notują w zeszycie nazwy płyt litosfery, na których położona jest Europa i wskazują na mapie ściennej granice tych płyt.
Metodą burzy mózgów uczniowie dochodzą do wniosku, że na granicach płyt litosfery zachodzą procesy wewnętrzne: zjawiska wulkaniczne, trzęsienia ziemi i ruchy górotwórcze.
b) Na podstawie mapy fizycznej w atlasie (str. 50) uczniowie wypisują nazwy wulkanów i przyporządkowują do krajów, w których występują, najważniejsze wulkany wskazują na mapie ściennej.
c) Uczniowie odczytują z mapy geologicznej Europy, które obszary są geologicznie najstarsze, a które najmłodsze, wnioski zapisują w zeszytach.
Wnioski:
najstarsze geologicznie obszary to:
– wschodnia część Europy, którą stanowi Platforma Wschodnioeuropejska,
– północno – zachodnia część Europy zajmowana przez stare góry zrębowe powstałe podczas fałdowania kaledońskiego i hercyńskiego,
(przypomnienie pojęcia „góry zrębowe”, wykonanie schematycznego rysunku),
najmłodsze geologicznie obszary to:
– południe Europy, gdzie występują młode góry fałdowania alpejskiego,
(przypomnienie pojęcia „góry fałdowe”, wykonanie schematycznego rysunku),
– Islandia.
d) Uczniowie odczytują z mapy geologicznej Europy i wpisują do zeszytów nazwy pasm młodych i starych gór.
e) Uczniowie odczytują z mapy geologicznej Europy ...