Dodaj publikację
Autor
Joanna Frączyk-Szymańska
Data publikacji
2008-06-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
144

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju nauczyciela stażysty uczącego języka niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum.
 Pobierz (doc, 72,0 KB)

Podgląd treści


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

NAUCZYCIEL STAŻYSTA:

OPIEKUN STAŻU:

PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA STAŻU:

01.09.2007 – 31.05.2008

CEL PODEJMOWANEGO STAŻU:

UZYSKANIE W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż
(§ 6 ust. 2 pkt.1)

|Lp. |Zadania |Formy realizacji |Osoby wspierające |Terminy realizacji |Dowody realizacji |
|1. |Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego |Analiza aktów prawnych dotyczących |Dyrektor szkoły, |wrzesień 2007 |Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego, |
| |nauczycieli |awansu zawodowego nauczycieli |opiekun stażu | |zapis w dokumentacji przebiegu stażu |
| | |(ustawa, rozporządzenie), śledzenie | | | |
| | |informacji w internecie i prasie | | | |
| | |poświęconej oświacie | | | |
|2. |Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu |Spotkania z opiekunem stażu, zawarcie|Opiekun stażu |wrzesień 2007 |Kontrakt, opracowanie zasad współpracy |
| | |kontraktu | | | |
|3. |Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły |Zapoznanie z dokumentacją dotyczącą |Dyrektor szkoły, opiekun stażu |wrzesień 2007 oraz według |Notatki własne |
| | |pracy szkoły: Statut, wewnątrzszkolny| |potrzeb | |
| | |System oceniania, Przedmiotowy system| | | |
| | |oceniania z jęz. obcych, terminarz | | | |
| | |posiedzeń Rad Pedagogicznych, udział | | | |
| | |w Radach Pedagogicznych | | | |
|4. |Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole |Analiza dokumentacji |Opiekun stażu, dyrektor |Okres stażu |Prawidłowo prowadzona dokumentacja |
| |dokumentacji (dziennik lekcyjny, dziennik zajęć | | | |przebiegu nauczania |
| |pozalekcyjnych, arkusze ocen, księga zarządzeń, | | | | |
| |protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej) | | | | |

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż
( § 6 ust. 2 pkt. 2)

|1. |Zapoznanie z programem nauczania języka niemieckiego |Analiza programów |Opiekun stażu, inni nauczyciele |Wrzesień 2007 |Wpis w dokumentacji przebiegu stażu, |
| |w szkole podstawowej oraz w gimnazjum | |przedmiotu | |notatki własne |
|2. |Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych |Gromadzenie i aktualizowanie własnej |Współpraca z pozostałymi |Okres stażu | |
| |do prowadzenia zajęć językowych |biblioteczki przedmiotowej oraz |nauczycielami j. niemieckiego | | |
| | |organizowanie zaplecza samodzielnie | | | |
| | |przygotowanych środków trwałych | | | |
|3. |Opracowanie i wdrażanie Przedmiotowego Systemu |Opracowany PSO |Opiekun stażu, inni nauczyciele |Wrzesień 2007 |Zatwierdzony PSO |
| |Oceniania | |przedmiotu | | |
|4. |Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego oraz |Obecność na spotkaniach |Opiekun stażu, lider |Według kalendarza |Notatki w dzienniku stażu |
| |lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli | |humanistycznego zespołu | | |
| | | |przedmiotowego | | |
|5. |Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok |Opracowany plan |Opiekun stażu |Wrzesień 2007 |Plan pracy |
| |szkolny z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych | | | | |
|6. |Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego |Aktywny udział w szkoleniowych radach |Dyrektor, opiekun, metodycy, lider|Okres stażu |Potwierdzona obecność i uczestnictwo w |
| |udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu |pedagogicznych, konferencjach |WDN | |formach doskonalenia, zaświadczenia |
| |nauczycieli |metodycznych | | | |
|7. |Opracowanie programu pracy koła języka niemieckiego |Zorganizowanie dla uczniów ...