Dodaj publikację
Autor
Anna Stasica
Data publikacji
2008-10-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
149

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Banki i bankowość.
 Pobierz (doc, 84,0 KB)

Podgląd treści


Klasa III LO „Przedsiębiorczość bez tajemnic” autorstwa Marii Romanowskiej, Agnieszki Sopińskiej, Piotra Wachowiaka i Sylwestra Gregorczyka.

Temat: „Rola państwa w gospodarce”
Czas trwania: 1 jednostka lekcyjna.
Cele kształcenia:
Oczekiwane osiągnięcia ucznia:
✓ umiejętne posługiwanie się pojęciami: polityka gospodarcza państwa, budżet państwa, polityka fiskalna, polityka monetarna, podatki, interwencjonalizm państwowy,
✓ omówienie podstawowych zadań państwa,
✓ wyjaśnienie zasad polityki gospodarczej państwa.

Metody: pogadanka, dyskusja, praca w grupach, praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne: podręcznik „Przedsiębiorczość bez tajemnic”,
foliogramy, rzutnik, załączniki.

|Cel główny |Forma |Sposób realizacji |Uwagi |
|Zmotywowanie uczniów do |pogadanka |Nauczyciel omawia cele lekcji i zapisuje temat „Rola państwa w |- |
|pracy | |gospodarce” | |
|Funkcje państwa |dyskusja |Nauczyciel zadaje pytania do wszystkich: | |
| | |Co to jest państwo ? | |
| | |Jakie znasz funkcje państwa ? | |
| | | | |
| | |Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów. | |
| | | |Załącznik nr 1 |
| | |Podsumowanie. |Foliogram |
|Wyjaśnienie podstawowych |pogadanka |Nauczyciel wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z budżetem państwa: |Załącznik nr 2 |
|pojęć | |budżet państwa, nadwyżka budżetowa, deficyt budżetowy, dług | |
| | |publiczny, podatki, 4 zasady budżetowe. | |
| | | | |
| | |Analiza tabelki z podręcznika – str. 65 „Budżet państwa w 2001 r” | |
| | | |Załącznik nr 3 |
| | | |foliogram |
|Ćwiczenie którego celem |praca w grupach |Podział klasy na 3 grupy. Każda z grup czyta ćwiczenie z podręcznika | |
|jest wykazanie ograniczeń | |str. 69 pt. „Gorąca kolacja” | |
|dochodów i wydatków budżetu| | | |
|państwa w sytuacji deficytu|dyskusja |Praca w grupach. | |
|budżetowego | |Grupy wyszukują informacje: | |
| | | |Podręcznik str. 69, |
| | |I grupa – w jaki sposób rodzina Nowakowskich proponuje ograniczyć |ćw. 1 |
| | |wydatki ? | |
| | | | |
| | |II grupa – propozycje zwiększenia dochodów. | |
| | | | |
| | |III grupa – jakie są inne możliwości zmniejszenia deficytu | |
| | |budżetowego. | |
| | | | |
| | |Przygotowanie do dyskusji. | |
| | |Grupy prezentują wyniki swojej pracy. | |
| | | | |
| | |Dyskusja | |
| | |Podsumowanie nauczyciela. | |
| | | |Załącznik nr 4 |
|Cele polityki gospodarczej |dyskusja |Pytania do klasy: | |
|państwa | |Jakie są cele polityki gospodarczej państwa ?. | |
| | | | |
| | |Nauczyciel uzupełnia podane informacje i podsumowuje temat. | |
| | | |Załącznik nr 5 |

Załączniki do tematu „Rola państwa w gospodarce”.

Załącznik nr 1

Państwo to forma organizacji społeczeństwa obejmująca zakresem swego działania ogół obywateli zamieszkujących określone granicami terytorium.

Z gospodarczego punktu widzenia państwo ma dwa podstawowe zadania:
- dbać o sprawne działanie struktur państwowych (m. in. o porządek prawny, obronę narodową, bezpieczeństwo).
- przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju poprzez gospodarkę wydajniejszą, nowocześniejszą i przyjazną człowiekowi.
Oba te zadania są realizowane zarówno przez budżet państwa jak i politykę gospodarczą.

Załącznik nr 2

Budżet państwa to podstawowy plan finansowy kraju dotyczący dochodów i wydatków.
Uchwalony jest przez Sejm w formie ustawy na okres 1 roku.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu może stanowić nadwyżkę budżetu państwa albo deficyt budżetowy.

Dług publiczny – to całkowita kwota zadłużenia państwa u osób, które zakupiły obligacje skarbu państwa.
Podstawowym ...