Dodaj publikację
Autor
Monika Kurowska
Data publikacji
2013-09-30
Średnia ocena
5,00
Pobrań
75

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Regulamin gminnego konkursu na prezentację multimedialną o Polsce i naszej okolicy w języku angielskim.
 Pobierz (doc, 38,5 KB)

Podgląd treści


REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

„MY COUNTRY AND REGION”

§1
Postanowienia ogólne

1. Konkurs na prezentację multimedialną adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Stoczek Łukowski.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentacji multimedialnej na w/w temat pod opieką nauczyciela.

§2
Cele konkursu

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania języka angielskiego;
2. Kształtowanie postawy identyfikacji z ojczyzną i miejscem zamieszkania, poczucia przynależności do środowiska lokalnego, postawy przywiązania do tradycji;
3. Popularyzacja najciekawszych miejsc i obiektów promujących kraj i gminę;
4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
5. Kształtowanie umiejętności selekcji i porządkowania potrzebnych informacji;
6. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
7. Wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów.

§3
Organizator

Organizatorem konkursu jest Zespół Oświatowy w Szyszkach, reprezentowany przez nauczyciela języka angielskiego - Monikę Kurowską.

§4
Czas trwania i przebieg

1. Zgłoszenia uczestników należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 13.05.2013 r. na adres organizatora: monika-kurowska@tlen.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko autora/autorów pracy, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
2. Prace (prezentacje w formacie *.ppt) proszę przesłać do organizatora na adres monika-kurowska@tlen.pl do 20.05.2013 r. W tytule wiadomości proszę wpisać „praca konkursowa”. Prace można dostarczyć też do organizatora na płycie CD/DVD (proszę je opisać nazwą szkoły).
3. Organizator powoła komisję konkursową, która obejrzy wszystkie prace i oceni je według kryteriów podanych w paragrafie 5. Uczestnicy otrzymają informację o wynikach konkursu w formie wiadomości e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie.
4. Laureaci miejsc I-III otrzymają nagrody książkowe i/lub rzeczowe i dyplomy, zaś wszyscy uczestnicy – drobne upominki i dyplomy.
5. Zwycięska praca zostanie wyświetlona na Dniu Języków Obcych w Zespole Oświatowym w Szyszkach w dniu 23.05.13 r. Wtedy też zostaną wręczone nagrody i dyplomy.

§5
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych.
2. Jedna szkoła przesyła na konkurs tylko jedną pracę.
3. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint 2007 lub starszy (pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie.
4. Jako nazwę pliku należy wpisać nazwę szkoły.
5. Prezentacja powinna zawierać minimum 15, maksimum 25 slajdów z podpisem w języku angielskim.
6. Nazwy własne nie muszą być tłumaczone na język angielski, lecz powinien im towarzyszyć angielski komentarz, np. Szyszki – our village ...