Dodaj publikację
Autor
Sabina Szkarpecka
Data publikacji
2015-06-03
Średnia ocena
5,00
Pobrań
40

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przykładowy plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel matematyki w gimnazjum.
 Pobierz (doc, 136,0 KB)

Podgląd treści


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Sabina Szkarpecka
2. Szkoła – Gimnazjum nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Przemyślu
3. Stanowisko – nauczyciel matematyki
4. Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2012r.
5. Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2015r.

II. Czynności organizacyjne:

|Lp. |Zadania / działania nauczyciela |Forma realizacji |Termin realizacji |Dowody realizacji |
|1. |Poznanie procedury awansu zawodowego |Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego |Wrzesień 2012r. |Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu; |
| | |nauczycieli; | |wszczęcie postępowania; |
| | |złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu; | |plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. |
| | |sporządzenie planu rozwoju zawodowego. | | |
|2. |Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji |Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego |Wrzesień 2012r. |Znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja; |
| |zadań szkoły |systemu oceniania, planu wychowawczego, itp. | |umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego |
| | | | |formułowania dokumentów. |
|3. |Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego |Analiza własnej pracy; |Na bieżąco |Gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, |
| | |doskonalenie warsztatu pracy; | |scenariuszy lekcji i imprez; |
| | |gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej; | |ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły. |
| | |praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela | | |
| | |dyplomowanego; |Czerwiec 2015r. | |
| | |uzyskanie oceny dorobku zawodowego. | | |
|4. |Przygotowanie sprawozdania |Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju |Maj 2015r. |Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. |
| |z realizacji planu rozwoju zawodowego |zawodowego. | | |
|5. |Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie |Prawidłowe wypełnienie wniosku. |Czerwiec 2015r. |Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. |
| |postępowania kwalifikacyjnego | | | |

III. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efekt6w w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

|Lp. |Zadania / działania nauczyciela |Forma realizacji |Termin realizacji |Dowody realizacji |
|1. |Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia|Uczestniczenie w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego |Na bieżąco |Zaświadczenia o ukończeniu kursów; |
| |warsztatu i metod pracy |(szkolenia wew-nątrzszkolne i zewnątrzszkolne) | |poświadczenia Dyrektora o udziale w szkoleniach. |
|2. |Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej |Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowa-nych w literaturze fachowej oraz |Na bieżąco |Adnotacje w scenariuszach lekcji. |
| | |źródłach internetowych; | | |
| | |poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych; | | |
| | |wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania matematyki. | | |
|3. |Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z |Udział w pracach mających na celu udoskona-lanie przedmiotowego systemu |Wrzesień 2012r., |Przedmiotowy System Oceniania; |
| |matematyki i planów pracy wychowawczej ...