Dodaj publikację
Autor
Magdalena Buczel
Data publikacji
2018-06-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
77

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

System oceniania z języka polskiego w szkole podstawowej.
 Pobierz (docx, 21,7 KB)

Podgląd treści

WARUNKI WSPÓŁPRACY (NAUCZYCIEL-UCZEŃ)NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV1. Uczeń ma obowiązek starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy, który będzie podlegał ocenie.2. Prace klasowe, sprawdziany poprzedzone są tygodniową zapowiedzią i wpisem do dziennika. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać ich z całą klasą, musi to uczynić w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Gdy tego nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną.3. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w zeszycie i ćwiczeniach.4. Sprawdziany, prace klasowe, dyktanda uczniowie gromadzą w swoich teczkach, które są do dyspozycji rodziców podczas zebrań. Uczniowie nie mają możliwości zabrania sprawdzonych prac do domu.5. Formy i częstotliwość wystawiania ocen:-prace pisemne klasowe: co najmniej 2 razy w semestrze; prace domowe, sprawdziany i testy: w zależności od potrzeb; wypowiedzi ustne na określony temat: na każdej lekcji; dyktanda: co najmniej 2 razy w semestrze; recytacja: co najmniej raz w semestrze; praca w grupie: według potrzeb; aktywność na lekcji: 5 plusów = bdb, 5 minusów = ndst; inne: udział w imprezach szkolnych, konkursach, pracach nad projektami, w przedmiotowych kołach zainteresowań.6. Ocenę (poniżej dobrej) ze sprawdzianu, dyktanda, wypracowania uczeń może poprawić w terminie dwóch tygodni od momentu oddania pracy. 7. Raz w semestrze uczeń może poprawić niezadowalającą ocenę z kartkówki.8. Ocenę z zadania domowego można poprawić w ciągu tygodnia.Praca domowa - założenia i zadania:jest świadomie zaplanowana przez nauczyciela i zgodna z celem zajęć;utrwala i systematyzuje zdobyte na lekcji wiadomości;jest dostosowana (co do treści i formy) do poziomu i możliwości ucznia zgodnie z indywidualizacją procesu nauczania; przyjmuje różnorodne formy, np. wypracowań, krzyżówek, rebusów, plakatów, prezentacji multimedialnych itp.Biorąc pod uwagę dużą liczbę zajęć dydaktycznych, sportowych, harmonogram pracy klasy i szkoły, nauczyciel może dostosować zakres i liczbę zadań domowych do indywidualnych potrzeb zespołu klasowego. 9. Uczeń może 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania domowego, brak zeszytu lub podręcznika). W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nieprzygotowanie jest usprawiedliwione i nie jest odnotowywane w dzienniku. 10. Kiedy uczeń nie przygotował się do zajęć i nie zgłosi tego faktu nauczycielowi, otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości jej poprawienia.11. Praca domowa pisana niesamodzielnie (np. odpisana z Internetu, opracowania) skutkuje oceną niedostateczną.12. Ocena semestralna i roczna jest wynikiem systematycznej i całorocznej pracy. Nauczyciel nie przewiduje możliwości ”lawinowego” poprawiania ocen pod koniec semestru. Nie jest ona średnią arytmetyczną stopni cząstkowych. Największy wpływ na wynik będą mieć: zaangażowanie, systematyczność, wiedza i umiejętności, prace klasowe ...