Dodaj publikację
Autor
Magdalena Buczel
Data publikacji
2018-06-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
48

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program wychowawczy dla szkoły podstawowej.
 Pobierz (doc, 50,0 KB)

Podgląd treści

PROGRAM WYCHOWAWCZY
GŁÓWNE ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:
1. Poznanie nowych wychowanków, ich potrzeb, zainteresowań i środowiska rodzinnego.
2. Integracja zespołu klasowego.
3. Wdrażanie uczniów do samorządności i samodzielności.
4. Aktywizacja poznawcza.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych.
6. Kształtowanie aktywności perspektywicznej.
7. Nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.
8. Prowadzenie zdrowego trybu życia.

TREŚCI WYCHOWAWCZE:
• budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
• uświadamianie potrzeby współżycia w grupie i środowisku rówieśników,
• wpajanie szacunku do kultury, historii i tradycji polskich,
• kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych,
• budowanie poczucia własnej wartości,
• wpajanie podstawowych zasad moralnych,
• określanie własnej tożsamości,
• kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się w danych sytuacjach,
• rozwijanie empatii,
• dostrzeganie znaczenia rodziny,
• pobudzanie motywacji do samodoskonalenia,
• zapoznanie z zasadami postępowania w sytuacjach konfliktowych,
• lansowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:
Uczeń:
• jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,
• potrafi kształtować relacje między ludźmi,
• rozpoznaje wartości moralne,
• dokonuje wyborów zgodnie z przyjętymi normami społecznymi,
• potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku szkolnym, domowym i grupie rówieśniczej,
• wspólnie z rodzicami włącza się w życie klasy i szkoły,
• poznaje siebie- dokonuje samooceny,
• akceptuje siebie, mając świadomość swych słabych i mocnych stron,
• ma poczucie bliskości z narodem i jego kulturą,
• jest otwarty i tolerancyjny dla innych,
• dba o zdrowie psychiczne i fizyczne.

EWALUACJA CELÓW:
Ewaluacja odbywać się będzie poprzez:
• widoczne dokonania wychowawcze (osiągnięcia, sukcesy, porażki),
• obserwacje,
• rozmowy z rodzicami i uczniami,
• analizę dokumentacji wychowawcy i pozostałych nauczycieli,
• wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Program przewiduje prowadzenie zajęć metodami aktywnymi, powszechne zatem będzie stosowanie dramy, pantomimy, przeprowadzanie sondaży, ankiet, tworzenie plakatów, burza mózgów, dyskusje, gry, zabawy.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespoły zadaniowe.
|CELE OGÓLNE |ZADANIA |SPOSÓB REALIZACJI |
|Wdrażanie uczniów do samorządności |Znajomość praw i obowiązków ucznia. | Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem szkoły i |
| |Kształtowanie postawy aktywnego uczestnika w |systemami oceniania. Wspólne spotkania z rodzicami. |
| |życiu szkoły, znającego jej regulaminy. | |
| |Doskonalenie umiejętności pracy w zespole. | |
| |Rozumienie potrzeby znajomości zasad | |
| |postępowania. Poszukiwanie swojego miejsca w | |
| |społeczności szkolnej. | |
|Rozwijanie aktywności samowychowawczej |Nabywanie umiejętności mówienia o sobie, |Rozmowy na temat zainteresowań uczniów. Wskazywanie |
| |prezentacji swojej osoby. Poznanie swoich |cech dobrego przyjaciela. Stworzenie kodeksu |
| |mocnych i słabych stron. Wpływanie na rozwój |prawdziwego przyjaciela. Zwiększanie kultury wobec |
| |zainteresowań. Umiejętność wysłuchania uwag |siebie. |
| |krytyki ze strony innych. Rozumienie potrzeby| |
| |posiadania przyjaciół. Różne sposoby | |
| |pozyskiwania przyjaciół. Poznanie zasad | |
| |dobrej przyjaźni. Wyrabianie nawyku | |
| |okazywania szacunku innym. Nabywanie | |
| |umiejętności wysłuchania racji innych. | |
|Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania|Preferowanie wychowania kulturalnego oraz |Opracowanie kodeksu uczniowskiego określającego |
| |troska o kulturę osobistą we wzajemnych |zasady zachowywania ...