Dodaj publikację
Autor
Olga Zalewska
Data publikacji
2018-10-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
88

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
 Pobierz (docx, 35,4 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Olga Zalewska

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2018

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2021

Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Opiekun stażu:

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa

Dyrektor Szkoły:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – rozdział 3a awans zawodowy nauczycieli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr z 26.07.2018 r. poz. 1574).

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:

uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;

posługiwanie się przepisami prawa dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;

dokonywanie ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;

uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

korzystanie w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentacji

Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

§ 7 ust. 1, pkt 1

1.

Udział w pracach Rady Pedagogicznej

i współpraca z gronem pedagogicznym.

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych

Współpraca z Gronem Pedagogicznym

Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu wychowania przedszkolnego

Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2 razy w semestrze oraz wg potrzeb

okres stażu

okres stażu

okres stażu

lista obecności, wpis do księgi protokołów Rady Pedagogicznej

notatki własne

protokoły

dokumentacja pomocy – współpraca ze specjalistami: logopeda, PPP,

2.

Czynne uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych

Prowadzenie zajęć dydaktycznych, programowych w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualną podstawą programową .

Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:

100-lecie Niepodległości Polski

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Mamy i Taty

Pożegnanie Starszaków

oraz grupowych

Dzień Chłopaka

Dzień Misia

Andrzejki

Spotkanie z Mikołajem,

Walentynki

Dzień Kobiet

okres stażu

okres stażu

potwierdzenie opiekuna stażu

wpisy do dziennika

strona internetowa, potwierdzenie opiekuna stażu, zdjęcia

3.

Podejmowanie dodatkowych zadań i pełnienia dodatkowych funkcji

Wykonywanie dekoracji do sali ...