Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Tołłoczko
Data publikacji
2019-01-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
58

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty edukacji wczesnoszkolnej. Rozpoczęcie stażu 01.09.2018 r., planowane zakończenie maj 2019r.
 Pobierz (pdf, 185,4 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA STAŻYSTY

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: ​mgr Katarzyna Tołłoczko

Stanowisko: ​nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Imię i nazwisko opiekuna stażu: ​mgr Anita Buczek – nauczyciel dyplomowany

Okres stażu: ​1 rok 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: ​01 września 2018 r.

Planowany termin zakończenia stażu: ​31 maja 2020 r.

Miejsce odbywania stażu: ​Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Dyrektor: ​mgr Małgorzata RabendaPodstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia stażu:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2013 r.

poz. 393)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r.)Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie wybranych przepisów prawa oświatowego.
3. Doskonalenie warsztatu pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
5. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Poznanie środowiska uczniów, ich problemów, doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

Rezultaty/forma
dokumentacji

znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

§ 6 ust.2 pkt.1

IX. 2018r. –
V. 2020 r.

· znajomość

przepisów prawnych
krótkie notatki z ich
analizy

· bibliografia

literatury
poświęconej
awansowi
zawodowemu
nauczycieli

· zatwierdzenie

opracowanego planu
rozwoju
zawodowego

1.

Poznanie
procedury
osiągania awansu
zawodowego.

Analiza przepisów prawa
oświatowego, dotyczących
awansu zawodowego:
· Karta Nauczyciela z
dnia 26 stycznia 1982
r.

(Dz.U.z 2018 poz. 967)
· Ustawa z dnia 14

grudnia 2016 r.
Przepisy
wprowadzające
ustawę – Prawo
oświatowe

(Dz.U. z 2017 poz.59)
· Rozporządzenie

MEN z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni
awansu zawodowego
przez nauczycieli
(Dz.U. z 2018 poz.
1574)

· Rozporządzenie
Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 29
maja 2018 r. w
sprawie
szczegółowych
kryteriów i trybu
dokonywania oceny
pracy nauczycieli,
zakresu informacji

zawartych w karcie
oceny pracy, składu i
sposobu powoływania
zespołu oceniającego
oraz trybu
postępowania
odwoławczego

(Dz.U. z 2018 poz. 1133)
· Śledzenie informacji

w internecie i
literaturze
pedagogicznej,
poświęconych
oświacie i awansowi
nauczyciela

· Sporządzenie planu
rozwoju zawodowego

2.

Nawiązanie
współpracy miedzy
stażystą a
opiekunem stażu

IX. 2018 r.

do
20.IX.2018
IX.2018 r. –
V. 2020 r.

· zatwierdzony plan

rozwoju ...