Dodaj publikację
Autor
Emilia Badełek
Data publikacji
2019-03-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
119

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

scenariusz lekcji dotyczący zasad użycia znaków interpunkcyjnych
 Pobierz (docx, 14,8 KB)

Podgląd treści

Lekcja języka polskiego, klasa VI c

Temat: Interpunkcja na co dzień – zasady użycia znaków interpunkcyjnych

Treści kształcenia:

Uczeń: poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika.

Cele operacyjne:

Uczeń:

potrafi wypowiedzieć się na określony temat,

rozróżnia znaki interpunkcyjne i zna ich zastosowanie,

posługuje się słownikiem ortograficznym,

słucha aktywnie i ze zrozumieniem,

umie zaprezentować efekty swojej pracy,

potrafi analizować tekst, odszukuje błędy, poprawnie uzupełnia znaki interpunkcyjne,

Nabywane umiejętności:

wymieniania się uwagami i spostrzeżeniami z innymi uczniami,

podejmowania dyskusji,

weryfikowania dylematów ortograficznych i interpunkcyjnych z pomocą odpowiednich źródeł (słowniki),

stosowania znaków interpunkcyjnych w praktyce,

komunikatywności, skutecznego porozumiewanie się z innymi .

Środki dydaktyczne:

zasoby multimedialne: film „Co z tym przecinkiem” (Jan Miodek), w miarę możliwości na lekcji lub jako praca domowa,

sprzęt multimedialny: komputer,

egzemplarze słowników ortograficznych,

egzemplarz słownika interpunkcyjnego

przygotowane materiały przez nauczyciela (teksty, karty pracy)

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, seria „Słowa z uśmiechem”

Przebieg zajęć

Lekcję rozpoczynamy od przedstawienia tematu zajęć. Następnie inicjujemy dyskusję od pytań:

czym jest interpunkcja?

jakie wyróżniamy znaki interpunkcyjne?

czy interpunkcja jest potrzebna i czemu służy?

czy znaki interpunkcyjne są wykorzystywane także w innej funkcji?- (zwracamy uwagę na emotikony oraz znaki interpunkcyjne wykorzystywane w

komiksach)

Przekazujemy uczniom słowniki ortograficzne. Pytamy o ich funkcję w kontekście interpunkcji.

Prezentujemy „Słownik interpunkcyjny”.

Następnie systematyzujemy wiedzę o zastosowaniu znaków interpunkcyjnych. Po omówieniu uczniowie otrzymują przygotowaną uprzednio przez nauczyciela notatkę. Tu można zaprezentować film Jana Miodka „Co z tym przecinkiem?

Odwołujemy się do znanego hasła: „Interpunkcja ratuje życie”. Rozmawiamy o słuszności tego hasła, a następnie uczniowie przystępują do pracy redakcyjnej. Zadanie polega na wstawieniu znaków interpunkcyjnych w zdania tak, aby pokazać, że następuje zmiana znaczenia. (karta pracy – zdania typu:Jedzcie dzieci./ Operować nie można czekać.)

Kolejne zadanie polega na poprawieniu błędów interpunkcyjnych – uczeń w roli nauczyciela. (karta pracy). Następnie uczniowie prezentują wyniki swojej pracy. Oceniają trudność zadania.

Dalej kształcimy umiejętność poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych. Uczniowie wstawiają znaki interpunkcyjne w przygotowany tekst dyktanda. (karta pracy). Następnie sprawdzamy poprawność wykonania zadania.

Na koniec uczniowie dokonują ewaluacji lekcji poprzez narysowanie w zeszycie odpowiedniego komentarza:

Praca domowa:

Zadanie z podręcznika „Słowa z uśmiechem” (Napisz krótkie opowiadanie o przyjaźni człowieka i zwierzęcia. Użyj wszystkich poznanych znaków interpunkcyjnych

; ) – lekcja podobała mi się, rozumiem ją

? – mam wiele wątpliwości, materiał był zbyt trudny