Dodaj publikację
Autor
Beata mączkowska
Data publikacji
2019-05-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
19

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan zawiera: wartości, treści i zadania, sposób realizacji i oczekiwane efekty.
 Pobierz (doc, 63,5 KB)

Podgląd treści


PLAN WYCHOWAWCZY DLA DZIECI 3,4 LETNICH NA ROK SZKOLNY …………..

|Wartości |Treści i zadania wychowawcze |Sposób realizacji |Oczekiwane efekty |
|Ja i moja |-okazywanie miłości, szacunku |-rozmowa o rodzinie i |-dziecko jest dumne z |
|rodzina |członkom rodziny |roli poszczególnych jej członków. |przynależności do swojej rodziny.|
| |-stosowanie norm |-prezentacja zdjęć rodzinnych |-potrafi okazywać uczucia miłości|
| |i zwyczajów ustalonych w rodzinie. |-rysowanie swojej rodziny. |i przywiązania wobec bliskich |
| |-wzmacnianie więzi rodzinnych |-wykonanie prac plastycznych |osób. |
| |poprzez wspólne przeżywanie |i technicznych o tematyce świątecznej. |-pracuje nad swoim zachowaniem, |
| |uroczystości rodzinnych. |-kiermasz ozdób bożonarodzeniowych |przeprasza za sprawione bliskiej |
| |- kultywowanie polskich tradycji |i wielkanocnych. |osobie przykrości. |
| |związanych z obchodami świąt Bożego|-przygotowanie upominków i laurek z |-zna i kultywuje tradycje |
| |Narodzenia, Wielkanocy. |życzeniami z okazji świąt i innych |rodzinne. |
| |-pamiętanie |uroczystości rodzinnych. |-czerpie radość ze wspólnego |
| |i obchodzenie ważnych uroczystości |-nauka okolicznościowych wierszy i |przeżywania uroczystości |
| |rodzinnych: Dzień Babci i Dziadka, |piosenek z okazji |i sprawiania bliskim |
| |Dzień Matki, urodziny, imieniny |Dnia Babci i |przyjemności. |
| |itp. |Dziadka oraz Dnia Matki. |-jest przywiązany do tradycji i |
| | |-zorganizowanie uroczystości z okazji |obyczajów polskich. |
| | |Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki. | |
|Moje obowiązki rodzinne |-podejmowanie prostych obowiązków w|-zobowiązanie się do wykonania pewnych |-jest obowiązkowy |
| |rodzinnie. |prac na rzecz swojej rodziny. |i odpowiedzialny. |
| |-utrzymywanie porządku w swoim |-regularne porządkowanie swojego pokoju|- dotrzymuje danego słowa. |
| |pokoju. |i miejsca pracy. |-jest zadowolony |
| | | |z dobrze wykonanej pracy. |
|Jestem przedszkolakiem |-zaznajamianie |-zawarcie kontraktu naszej grupy. |-rozumie |
| |z prawami |Rozmowy o konieczności jego |i przestrzega zasady zgodnego |
| |i obowiązkami życia w grupie |przestrzegania. |współżycia w grupie. |
| |rówieśniczej. |-wdrażanie podczas każdych zajęć do |-dostrzega i rozumie potrzeby |
| |-dbanie |podstawowych obowiązków ucznia. |innych. |
| |o bezpieczeństwo swoje i innych | |-chętnie podejmuje obowiązki |
| |osób na terenie przedszkola i poza | |przedszkolne. |
| |nim. | | |
| |-poszanowanie książek i przyborów | | |
| |szkolnych. | | |
| |-dbałość o porządek | | |
| |w sali i jej wygląd. | | |
|Uczy się przez zabawę |-rozwijanie zainteresowań dzieci, |-wdrażania podczas zajęć do |-jest ciekawy świata i chce |
| |dzielenie się swoimi |podstawowych obowiązków |się uczyć. |
| |spostrzeżeniami. |-dostosowanie czynności i wymagań do |-chętnie bierze udział w |
| |-radzenie sobie |możliwości dzieci. |zajęciach. |
| |z sukcesami | |Właściwie reaguje na sukces i |
| |i porażkami. | |porażkę. |
| | | |- ma poczucie obowiązkowości |
| | | |i odpowiedzialności w pracy. |
|Jestem kolegą |-nawiązanie koleżeńskich kontaktów |-wzajemne poznawanie się podczas |-umie nawiązać pozytywne kontakty|
| |z kolegami z grupy. |pierwszych dni. |z rówieśnikami. |
| |-poznanie ich imion, upodobań |-branie udziału w zabawach |- jest koleżeński, tolerancyjny |
| |i zainteresowań. |integrujących grupę. |i życzliwy wobec innych. |
| |-ocena pozytywnych |-wspólne świętowanie: Dzień chłopaka, |-zgodnie współdziała w ...