Dodaj publikację
Autor
Mariola Szwankowska
Data publikacji
2019-05-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
85

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji o potęgach w klasie 7 z wykorzystaniem oceniania kształtujacego.
 Pobierz (docx, 48,1 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI w kl. 7 (z elementami oceniania kształtującego)

Temat lekcji: Potęgi o tych samych podstawach

Główna umiejętność przedmiotowa (z PP): uczeń będzie umiał:

mnożyć i dzielić potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich

podnosić potęgę do potęgi

Cel sformułowany w języku ucznia:

potrafię zapisać mnożenie, dzielenie, potęgowanie potęg w postaci jednej potęgi

Nacobezu:

obliczanie wartości potęg o wykładniku całkowitym dodatnim (o dowolnej podstawie)

znajomość wzorów na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach i stosowanie ich w prostych przykładach

znajomość wzoru na potęgowanie potęgi i stosowanie go w prostych przykładach

Formy i metody pracy:

w parach, indywidualna, z całą klasą

metoda problemowa, ćwiczenia praktyczne, rozwiązywanie quizu przy wsparciu TIK.

Środki dydaktyczne: karta pracy, smartfony, projektor (z możliwością połączenia z Internetem), przygotowany wcześniej quiz na stronie kahoot, zeszyt ćwiczeń Nowa era, spinacze w trzech kolorach

Przebieg lekcji:

Czynności organizacyjne (obecności, temat lekcji), podanie celu lekcji i Nacobezu

PYTANIE KLUCZOWE: Co się dzieje z wykładnikami potęg o tych samych podstawach gdy mnożymy, dzielimy, potęgujemy potęgi?

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie kluczowe. Praca w parach. Współpraca, dyskusja, wymiana uwag. Uczniowie otrzymują karty pracy. Na kartach znajdują się trzy okna i miejsce na wnioski. W I oknie zapisane są przykłady do analizy, obserwacji, w II należy dokończyć niekompletne zapisy, w III oknie uczniowie podają swoje przykłady (po jednym z danego rodzaju). Na koniec zapisują wnioski, spostrzeżenia (zapisać je można słownie albo przy pomocy symboli)

Praca w parach nad problemem. Zadanie na kartkach. Analiza przykładów, dokończenie brakujących rozwiązań, zapisanie wniosków swoimi słowami albo wzorami. Przedstawienie swoich przemyśleń i wniosków.

Powrót do PYTANIA KLUCZOWEGO (Co się dzieje z wykładnikami potęg o tych samych podstawach gdy mnożymy, dzielimy, potęgujemy potęgi?)

Zapisanie na tablicy i w zeszycie.

• = = dodajemy wykładniki

: = = = = 6 odejmujemy wykładniki

= = mnożymy wykładniki

Zadanie do samodzielnego rozwiązania: Przedstaw w postaci jednej potęgi i oblicz:

• = = 1000 000, : = = 16

• = = -32 • : = 4

Postaw + przy prawidłowym rozwiązaniu, - przy błędnym - Samoocena

Wymieńcie się zeszytami i sprawdźcie wyniki kolegi - Ocena koleżeńska

Kto zrobił jaki błąd? Na co musimy zwracać uwagę? - Uczymy się na błędach

Utrwalenie wiadomości z lekcji. Quiz online (kahoot.pl)

Ocena pracy najaktywniejszych uczniów

Praca domowa: zadanie 1,2 str. 40 z zeszytu ćwiczeń

Podsumowując lekcję: dokończ zdania:

Dziś nauczyłem się…………………..

Od dziś wiem………

Wychodząc z Sali uczniowie używając kolorowych spinaczy określają w jakim stopniu zrozumieli omawiany temat

KARTA PRACY

PRZYKŁADY • = 2•2•2• 2•2•2•2•2= •=12•12•12•12•12=• = : = = = : = = • • = 3•3•3•3•3•3 = = PRZYKŁADY ...