Dodaj publikację
Autor
Paweł Ściebura
Data publikacji
2019-05-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
63

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (pdf, 285,2 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

DYPLOMOWANEGO

MGR PAWEŁ ŚCIEBURA

Imię i nazwisko:

mgr PAWEŁ ŚCIEBURA

- nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

studia wyższe jednolite 5 - letnie na kierunku Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia specjalność

Stanowisko:

Placówka Oświatowa:

Okres stażu:

trenerska z nauczycielską

nauczyciel wychowania fizycznego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku

ul. Szkolna 5 42-125 Kamyk

2 lata 9 miesięcy

tj. od 01.09.2016r. do 31.05 2019r.

Dyrektor placówki oświatowej:

mgr .....................

Cel główny:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela

dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu

doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TEMINY

DOWODY REALIZACJI

Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa

Poznanie procedury

oświatowego oraz informacji dotyczących

1.

awansu zawodowego.

awansu zawodowego (ustawy,

IX 2016

rozporządzenia).

2.

Odbycie stażu

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

IX 2016

Wniosek o

dotyczącego awansu

zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

zawodowego.

IX 2016

Sporządzenie sprawozdania z realizacji

Cały okres stażu

3.

Przeprowadzenie

Hospitacje zajęć przez dyrektora.

planu rozwoju zawodowego.

V 2019

rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju
zawodowego.

Dokumentacja.

Sprawozdanie z

realizacji planu.

2

analizy własnej pracy.

Ewaluacja i samoocena hospitowanych

Okres całego stażu

Zaświadczenia

zajęć.

4.

Samodzielne lub przez

Uczestniczenie w różnych formach

udział w różnych

wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia

Okres całego stażu

Zaświadczenia

formach doskonalenia

zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje

zawodowego pogłębianie

swojej wiedzy i

metodyczne, warsztaty, kursy).

Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad

umiejętności zawodowych.

Pedagogicznych.

Systematyczne śledzenie literatury

metodycznej i dydaktycznej, korzystanie

z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej

i portali internetowych.

Tworzenie własnego warsztatu pracy,

materiałów dydaktycznych, dbanie o sprzęt

sportowy uzupełnianie braków.

Okres całego stażu

Referaty

Okres całego stażu

Wykaz interesujących

książek. Wykaz stron

internetowych.

Materiały, pomoce,

Okres całego stażu

zdjęcia.

5.

Czynny udział w

Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.

Okres całego stażu

Dzienniki zajęć.

tworzeniu dokumentacji

Opracowanie i realizowanie planu pracy Zespołu

szkoły.

Nauczycieli Wychowania Fizycznego

Prowadzenie obserwacji uczniów.

Teczka obserwacji

Okres całego stażu

dzieci.

3

Plany pracy.

Okresowe diagnozowanie osiągnięć

Okres całego stażu

Semestralne

edukacyjnych wychowanków.

Pisanie protokołów i sprawozdań.

sprawozdania.

Protokoły.

6.

Wykorzystywanie

Stosowanie w pracy metod aktywizujących i

Okres całego stażu

Scenariusze zajęć.

nowatorskich metod i form

pracy

innowacyjnych

.

Uczestniczenie w zawodach szkolnych i
pozaszkolnych imprezach sportowych.

Kierowanie przygotowaniem wychowanków do

uczestnictwa w zawodach i turniejach.

Okres całego stażu

Okres całego stażu

Okres całego stażu

Okres całego stażu

7. Współpraca z rodzicami ...