Dodaj publikację
Autor
Iwona Bugajniak
Data publikacji
2019-07-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
103

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

nowatorskie rozwiązanie programowe scalające wiadomości i umiejętności zdobyte na kilku przedmiotach nauczania w klasach 4-8, a przede wszystkim wdrażające wszystkie kompetencje kluczowe, na które kładzie nacisk współczesna edukacja
 Pobierz (pdf, 496,8 KB)

Podgląd treści

„TV23”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Autor: mgr Iwona Bugajniak

nauczyciel dyplomowany

Rodzaj innowacji : dydaktyczna

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD AUTORA ................................................................................................................................. 3

WSTĘP ......................................................................................................................................................... 5

IDEA WIODĄCA INNOWACJI ....................................................................................................................... 6

OPIS INNOWACJI ........................................................................................................................................ 6

KLASYFIKACJA OPISANEJ INNOWACJI ......................................................................................................... 7

Według obszaru zastosowań .................................................................................................................. 7

Według stopnia kreatywności: ............................................................................................................... 7

Według kryterium źródła innowacji: ...................................................................................................... 7

CELE OGÓLNE INNOWACJI ......................................................................................................................... 8

OCZEKIWANE EFEKTY ................................................................................................................................. 8

PODSUMOWANIE ....................................................................................................................................... 9

C o p y r i g h t © 2 0 1 7 , I w o n a B u g a j n i a k

2

a
n
o
r
t
S

SŁOWO OD AUTORA

nnowacją

pedagogiczną

prowadzoną w

publicznych

szkołach

i placówkach, zwanych dalej "szkołami", są nowatorskie rozwiązania programowe,

organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.(…)

Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia

edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.(…)1

ziałalność nnowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły.

Zaproponowane w ustawie – Prawo oświatowe regulacje prawne dotyczące

działalności innowacyjnej określają:

➢ konieczność zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw

przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu

gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych

rozwiązań programowych organizacyjnych lub metodycznych2,

➢ obowiązek tworzenia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju aktywności,

w tym kreatywności uczniów3 ,

➢ możliwość wspierania nauczycieli, w ramach nadzoru pedagogicznego,

w realizacji zadań służących poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych

rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie

kompetencji

uczniów

oraz

nauczycieli44.

…………………………


1 (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506)
2 Prawo oświatowe, art. 1 pkt 18
3 Prawo oświatowe, art. 44 ust. 1 pkt 3
4 Prawo oświatowe, art. 55 ust. 1 pkt 4

C o p y r i g h t © 2 0 1 7 , I w o n a B u g a j n i a k

3

a
n
o
r
t
S

ompetencje kluczowe zostały zdefiniowane w Zaleceniu Parlamentu

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

jako „połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji

i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej

i zatrudnienia.”

to nowatorskie rozwiązanie programowe scalające wiadomości

i umiejętności zdobyte na kilku przedmiotach nauczania w klasach 4-8, a przede

wszystkim wdrażające wszystkie kompetencje kluczowe, na które kładzie nacisk

współczesna edukacja: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie

się w językach obcych, kompetencje matematyczne ...