Dodaj publikację
Autor
Karolina Artowicz - Latocha
Data publikacji
2019-09-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
76

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Roczny plan pracy psychologa szkolnego
 Pobierz (doc, 50,0 KB)

Podgląd treści


Roczny plan pracy psychologa szkolnego na rok 2019/2020
w IV Liceum Ogólnokształcącym

Sporządzony na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zadanie 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Sposoby realizacji:
• analiza dokumentów,
• wywiad z rodzicami,
• wywiad z nauczycielami,
• rozmowa z uczniem,
• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
• współpraca ze specjalistami,
• udział w zespołach wychowawczych dotyczących indywidualnej pomocy uczniom.

Zadanie 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne, pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.

Sposoby realizacji:
• obserwacja uczniów w klasie,
• rozmowa z uczniem,
• rozmowa z nauczycielami,
• rozmowa z rodzicami,
• analiza wytworów uczniów,
• ankiety przeprowadzane wśród uczniów i nauczycieli.

Zadanie 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Sposoby realizacji:
• konsultacje, psychoedukacja, poradnictwo,
• prowadzenie zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne,
• prowadzenie innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
• prowadzenie dokumentacji pracy psychologa,
• ewaluacja efektów prowadzonej pomocy psychologicznej.
Zadanie 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.

Sposoby realizacji:
• psychoedukacja, warsztaty na temat profilaktyki i przeciwdziałania przemocy, w szczególności cyberprzemocy. uzależnień, problemów emocjonalnych i społecznych, wykluczenia i dyskryminacji,
• współpraca z Policją (pogadanki na przemocy, narkotyków),
• psychoedukacja rodziców (materiały, pogadanki, artykuły na stronie internetowej szkoły).

Zadanie 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym.

Sposoby realizacji”
• psychoedukacja uczniów, rodziców, nauczycieli,
• współpraca z nauczycielami i rodzicami w celu rozwiązywania trudności wychowawczych,
• kierowanie do specjalistów (psychiatra, neurolog, terapeuta, grupa socjoterapeutyczna),
• współpraca ze specjalistami i realizacja ich zaleceń na terenie szkoły,
• opiniowanie sytuacji uczniów na potrzeby instytucji i specjalistów,
• współpraca z MOPR (asystent rodziny, zespoły d/s przeciwdziałania przemocy),
• współpraca z Sądem Rodzinnym,
• współpraca z Policją (informowanie o przemocy, procedura Niebieskiej Karty).

Zadanie 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych .

Sposoby realizacji:
• działania mediacyjne między szkołą a rodzicami, między uczniami,
• interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych, w sytuacji przemocy rówieśniczej,
• udzielanie porad z zakresie rozwiązywania ...