Dodaj publikację
Autor
Iwona Majdak
Data publikacji
2019-09-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
668

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
 Pobierz (docx, 36,6 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Iwon Majdak

Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego

pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy

Dyrektor: mgr Tomasz Pająk

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Zatwierdzam do realizacji

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp.

Działania i zadania nauczyciela

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego, sformułowanie wniosku.

I semestr roku szkolnego 2019/2020

Wrzesień 2019

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego, wniosek.

2.

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz wniosku w celu postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

Cały okres stażu

Maj 2022

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

Dokumentacja.

Sprawozdanie z realizacji planu, wniosek.

3.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

Hospitacje zajęć przez dyrektora.

Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Cały okres stażu

Harmonogram spotkań.

Scenariusze zajęć. Własne notatki.

4.

Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.

Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, e-konferencje.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

Cały okres stażu

Zaświadczenia.

Wykaz interesujących książek.

Wykaz stron internetowych.

Materiały, pomoce, zdjęcia.

5.

Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.

Dokonywanie wpisów do elektronicznego dziennika zajęć Librus.

Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.

Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.

Pisanie protokołów.

Inne.

Cały okres stażu

Dzienniki zajęć.

Plany współpracy.

Semestralne sprawozdania.

Protokoły.

6.

Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.

Stosowanie w pracy metod aktywizujących dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, itp.

Zaangażowanie się w projektowanie pomocy dydaktycznych.

Uczestniczenie w konkursach szkolnych, wystąpieniach, akcjach. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.

Cały okres stażu

Scenariusze zajęć.

Zdjęcia, prace dzieci.

Zaświadczenia.

7.

Wykonywanie czynności dodatkowych.

Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych ...