Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Mazur
Data publikacji
2019-09-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
90

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
 Pobierz (docx, 41,5 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna Mazur

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr .................

Nazwa placówki: ..........

Dyrektor placówki: mgr ............

Data rozpoczęcia stażu:01.09.2017

Data zakończenia stażu: 31.05.2020

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

- Poznanie procedury awansu zawodowego.

- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

-Skonstruowanie a następnie dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.

- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

- Organizowanie i planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej.

- Ocena skuteczności działań dydaktyczno- wychowawczych.

- Współpraca z innymi placówkami oświatowymi.

- Współpraca z placówkami kulturalnymi.

-  Gromadzenie literatury z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej.

- Wykorzystanie zdobytych wiadomości w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej.

- Poszerzanie wiadomości i umiejętności o wybrane zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi.

 

- Przypomnienie przepisów dotyczących realizacji zadań przedszkola.

- Przypomnienie i doskonalenie przepisów dotyczących systemu oświaty.

 

 

PLAN DZIAŁANIA

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela stażysty:

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

-Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).

-Śledzenie stron internetowych MEN, KO.

Wrzesień 2017r.,

Na bieżąco.

-Plan rozwoju zawodowego, notatki, kserokopie.

2.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej

do rozpoczęcia stażu.

-Złożenie wniosku do Dyrektora Przedszkola

o rozpoczęcie stażu.

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego. 

Wrzesień 2017r.

-Wniosek o rozpoczęcie stażu.

-Plan rozwoju zawodowego.

3.

Współpraca

z opiekunem stażu.

Ustalenie zasad współpracy:

-Analiza planu rozwoju zawodowego.

- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.

 

Cały okres stażu (według harmonogramu)

- Kontrakt i harmonogram współpracy.

- Plan rozwoju zawodowego. Harmonogram i arkusze hospitacji. -Scenariusze prowadzonych zajęć.

4.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

- Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.).

-Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

-Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Podczas stażu.

Maj 2020 rok

Czerwiec 2020 rok

- Świadectwa,

zaświadczenia,

programy,

scenariusze, itp.

 -Sprawozdanie.

 

 

Wniosek wraz

z dokumentacją

formalną.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,

a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(§ 7 ust. 2, pkt 1)

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1.

Poszerzanie ...