Dodaj publikację
Autor
Dariusz Łuszczyk
Data publikacji
2019-11-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zaprezentowane zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest trzecią lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Efektem dydaktyczno – wychowawczym jest odkrycie przez ucznia, że wiatry sezonowe (monsuny i tajfuny), jako efekt ogólnej cyrkulacji powietrza nad Ziemią, wpływają na klimat (układy temperatur, ciśnień, ilości opadów) znacznych lokalnie obszarów i decydują o życiu na tych terytoriach (po-wodzie, susze, rodzaje upraw, technika budownictwa, itp.).
 Pobierz (pdf, 879,3 KB)

Podgląd treści

Dariusz Łuszczyk
Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi.

3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi?

Raport UNESCO na temat nauczania przyrody1 (takim przedmiotem jest także geografia) już
dawno wskazywał (twierdzę, iż jest to i będzie nadal aktualne), że istotnym celem nauczania
jest uczyć, jak się uczyć.

W związku z tym należy zgodzić się, że uczeń, szczególnie na lekcjach przyrody i geografii,

ma uczyć się:

 techniki uczenia się;
 gromadzić, weryfikować, porządkować informacje;
 eliminować błędy;
 wyciągać wnioski;
 uogólniać, tworzyć modele i teorie.

Z powyższego wynika, że nauczanie tych przedmiotów powinno cechować się:

 działalnością badawczą ucznia;
 umiejętnością dostrzegania przez ucznia problemów, stawiania pytań i hipotez, spraw-

dzania ich w badaniu;

 samodzielnością ucznia w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności;
 użytecznością wiedzy dla ucznia na dziś i jutro;
 umiejętnością korelowania przez ucznia wiedzy z geografii z innymi przedmiotami;
 badawczą (własną) i doradczą (w stosunku do ucznia) postawą nauczyciela.

Podstawa programowa i dalej programy nauczania geografii w szkole podstawowej i ponad-
podstawowych przewidują treści przedmiotu i zakładają ich realizację w odpowiednich klasach.
Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi (w tym przypadku wiatry sezonowe) można
rozważać podczas zajęć w klasach:

5 SP – część IV – Krajobrazy świata.
6 SP – część V – Ruchy Ziemi.
1 LO – część III – Atmosfera.
Zaprezentowany scenariusz jest trzecim z cyklu: „Czynniki geograficzne kształtujące klimat

Ziemi”.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń potrafi:

 odkryć (przypominając podstawowe cechy ciał stałych, ciekłych i gazowych) przyczyny

powstawania niżów i wyżów;

 wyjaśnić przyczyny powstawania, wskazać miejsca występowania oraz opisać wpływ na

klimat oraz życie człowieka wiatrów sezonowych, jakimi są monsuny i tajfuny;

 podać definicje wiatrów sezonowych, jakimi są monsuny i tajfuny.
b) Umiejętności

Uczeń umie:

 wykorzystać różne źródła wiedzy geograficznej;
 tworzyć i objaśniać graficzny obraz treści geograficznych;
 wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań nad problemem.


1 Nauczanie przyrody -- UNESCO -- Raport od 1972 do 1991
http://nauczyciel.wsipnet.pl/serwisy/reforma/arch/ref044.htm

c) Postawa

Nauczyciel stwarza uczniom warunki do:

 uświadomienia wartości wiedzy geograficznej dla współżycia człowieka z przyrodą;
 kształtowania postawy szacunku dla przyrody.

2. Metoda i forma pracy
Dyskusja, analiza, działanie – ćwiczenia, poszukiwanie, rozwiązywanie problemów, praktyka

i tą drogą indywidualne przyswajanie, przeżywanie i odkrywanie.

3. Środki dydaktyczne
Pracownia komputerowa z zasobami internetu, tablica interaktywna, ścienna mapa fizyczna
oraz klimatyczna świata, tematyczne mapy w posiadanym atlasie, zasadne teksty, mapki, obra-
zy w podręczniku, zeszyt przedmiotowy, przyrządy kreślarskie (ołówek, ołówki kolorowe, linijka,
cyrkiel, gumka, klej), mapka konturowa świata (zał. 1), legenda do schematów (zał. 2), schemat
powstawania monsunu letniego (zał. 3), schemat ...