Dodaj publikację
Autor
Magdalena Stratyńska
Data publikacji
2021-04-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
94

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajacego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
 Pobierz (docx, 48,4 KB)

Podgląd treści

MAGDALENA STRATYŃSKA

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ubiegającego się o awans

na stopień nauczyciela DYPLOMOWANEGO

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2018 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2021 r.

Czynności organizacyjne

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Środki do realizacji

Spodziewane efekty realizacji

Uwagi o realizacji

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących rozwoju zawodowego nauczyciela (Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN).

wrzesień 2018 r.

Karta Nauczyciela, przepisy wykonawcze.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

wrzesień 2018 r.

Akceptacja wniosku przez dyrektora szkoły.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

wrzesień 2018 r.

Przedstawienie planu rozwoju zawodowego dyrektorowi szkoły.

Zatwierdzenie planu przez dyrektora szkoły.

2. Monitorowanie przepisów prawa oświatowego w kontekście funkcjonowania systemu oświaty oraz macierzystej szkoły.

Wgląd w dokumentację.

czas trwania stażu

Ustawa - Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, przepisy wykonawcze, dokumentacja wewnątrzszkolna.

Znajomość prawa oświatowego.

3. Aktywny udział w pracach organów szkoły realizujących jej podstawowe cele (dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy).

Współpraca z dyrekcją szkoły, innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, pielęgniarką szkolną,

rodzicami.

czas trwania stażu

Narady, konsultacje, wpisy do dzienników lekcyjnych; osobiste zaangażowanie.

Gromadzenie doświadczeń oraz ich twórcze wykorzystywanie w celu realizacji ustawowych zadań szkoły.

4. Doskonalenie zawodowe nauczyciela.

Czynny udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN).

czas trwania stażu

Posiedzenia Rady Pedagogicznej, spotkania zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Doskonalenie zawodowe poprzez pogłębianie wiedzy oraz poszerzanie i zdobywanie nowych umiejętności; wymiana doświadczeń zawodowych.

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Sporządzanie i archiwizowanie dokumentów istotnych dla potwierdzenia procesu rozwoju zawodowego nauczyciela.

czas trwania stażu

Świadectwa, zaświadczenia, scenariusze lekcji, wzory testów i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, publikacje, kroniki, nagrania, fotografie itp.

Utworzenie bazy danych o pracy (aktywności) nauczyciela.

6. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opis działań, komentarz, wnioski, sugestie.

czerwiec 2021 r.

Wszelkie dokumenty potwierdzające tematykę, jakość, ilość przeprowadzonych działań.

Pisemny raport.

Akceptacja osoby nadzorującej (dyrektora szkoły).

7. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

do 30 czerwca 2021 r.

§ 8 ust. 3 pkt 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Środki do realizacji

Spodziewane efekty realizacji

Uwagi o realizacji

1. Twórcza ocena potencjalnych możliwości samorozwoju oraz ewentualnego potencjału szkoły.

Wnikliwa analiza kryteriów oceny pracy nauczyciela; pisemna autoewaluacja.

cyklicznie

Własne notatki.

Poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Kontakty z ...