Dodaj publikację
Autor
Magdalena Maksym
Data publikacji
2021-09-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
22

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego przedmiot język angielski
 Pobierz (docx, 19,6 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Justyna Maksym – nauczyciel języka angielskiego

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2019Czas zakończenia stażu: 31 maja 2022

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela

§8 ust. 3 pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

L.P.

ZADANIE/ DZIAŁANIE

FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ

DOKUMENTACJA

TERMIN

1

Stosowanie aktywizujących i nowoczesnych metod pracy

- planszowe gry dydaktyczne, gry leksykalne, burza mózgów, drama, dyskusje panelowe, ćwiczenia śródlekcyjne/relaksacyjne

notatki, zgromadzone materiały

Okres stażu

2

Wykorzystanie

narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się

- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji, Kahoot, Quizizz

- korzystanie w czasie zajęć z tablicy interaktywnej, smartfonów

- tworzenie prezentacji PPP, komiksów w języku angielskim

notatki

Okres stażu

3

Diagnozowanie możliwości oraz badanie przyrostu umiejętności ucznia

- testy diagnozujące na wejściu i wyjściu

- kopie testów

- analiza wyników

Okres stażu

§8 ust. 3 pkt 2

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

1

Prowadzenie i obserwacja zajęć otwartych z języka angielskiego

przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób

obserwowanie lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli

- scenariusz zajęć,

notatki,

Okres stażu

2

Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami

z innymi nauczycielami

prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli,

publikacja konkursów, planu rozwoju zawodowego na portalach edukacyjnych

- potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

- publikacja w internecie

Okres stażu

3

Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.

wzbogacanie biblioteki szkolnej

udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne

- udostępnianie swoich opracowań i materiałów ze szkoleń

- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne

Okres stażu

4

Prowadzenie zajęć w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego

dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach

i szkoleniach poprzez organizowanie szkoleń dla nauczycieli języków obcych w szkole ramach WDZ

- potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.

Okres sta

§8 ust. 3 pkt 3

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1

Organizowanie konkursów

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

projekt „Angielski słownik obrazkowy” dla uczniów klas VI ...