Dodaj publikację
Autor
Karolina Czaplicka
Data publikacji
2021-11-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
 Pobierz (docx, 34,7 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr …..….

Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa ……..

Adres szkoły: …..

Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021 r.

Data ukończenia stażu: 31.05.2022 r.

Opiekun stażu: …….

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.

Prowadzenie zajęć, zapewniających realizację statutową zadań szkoły oraz realizowanie podstawy programowej.

Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Wspomaganie uczniów w nauce i wyrównanie braków, pozwalających na dalsze kształcenie.

Korzystanie z innowacyjnych metod nauczania i narzędzi multimedialnych.

Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz współpracowanie z rodzicami

i opiekunami.

Plan działania:

Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

(§6 ust. 2 pkt. 1)*

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Dowody realizacji, wskazówki

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe (przepisy wprowadzające), Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

wrzesień 2021

znajomość wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego, poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

2.

Nawiązanie współpracy

z opiekunem stażu.

Ustalenie warunków realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odbywania stażu. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu –ustalenie zasad współpracy.

okres całego stażu

rozmowy między stażystą i opiekunem, harmonogram zajęć hospitacyjnych, zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

3.

Poznanie zasad funkcjonowania

i organizacji szkoły.

Zapoznanie się z dokumentami szkoły, tj. ze Statutem Szkoły, Procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych, Planem Pracy Szkoły, Regulaminem ochrony danych osobowych w Librusie, Przedmiotowym Systemem Oceniania. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej. Zapoznanie się z dziennikiem elektronicznym. Poznanie podstawy programowej.

okres całego stażu

notatki własne

4.

Zapoznanie się

z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa

i higieny pracy

w szkole.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przepisami przeciwpożarowymi oraz praktyczne ich wykorzystanie podczas realizacji zajęć

wrzesień 2021

stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

5.

Dokumentowanie realizowanego planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć. Opis realizacji niniejszego planu

z uwzględnieniem ewentualnych zmian. Analiza własnych działań.

okres całego stażu ...