Dodaj publikację
Autor
Anna Pabiniak-Miazek
Data publikacji
2019-05-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Cele, założenia,zadania, formy pomocy oraz dokładny opis funkcjonowania szkolnego koła wolontariatu .
 Pobierz (docx, 21,9 KB)

Podgląd treści

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„ Serce mówi bardzo spokojnym,

cichym głosem, nie krzyczy”

OSHO 

1)      Wolontariat  to  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.

 2)      Wolontariuszu to uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 Szkolne Koło Wolontariatu  jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.   Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich,   którzy chcą pomagać innym. 

I.    Postanowienia ogólne

Szkolne Koło Wolontariatu  działające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach zwane dalej Kołem działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.

Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora  szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.

Członkami Koła może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.

Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 II.    Cele  działania

Angażowanie młodych ludzi do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

Aktywizowanie młodzieży do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym  i akcyjnym.

Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

Promocja idei wolontariatu w szkole.

Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.

Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

III. Członkowie

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.

IV.    Prawa wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

Wolontariusze mogą podejmować działania wolontarystyczne w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu.

Wolontariusz ma prawo wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,

Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Koła.

Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy.

Nie wolno wywierać na ...