Dodaj publikację
Autor
Mariola Górska i Maria Dziki
Data publikacji
2019-06-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
38

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Innowacja pedagogiczna "Zabawa w Teatr", prowadzona była na zajęciach pozalekcyjnych kółka teatralnego. Skierowana jest do uczniów zdolnych, przejawiających talent aktorski.
 Pobierz (pdf, 61,5 KB)

Podgląd treści

Dn. 25.09.2018r.

Uchwała nr …………………

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana III Sobieskiego w Gniewie

z dnia 25 września 2018 roku

w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) – art. 1
pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust 1 w
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
przez publiczne szkoły i placówki rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w
Gniewie pozytywnie opiniuje projekt innowacji pedagogicznej pt. „Zabawa w
teatr” opracowanej przez Marię Dziki i Mariolę Górską.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Gniew, dn. 24.09.2018r.

Autorzy:
Maria Dziki
Mariola Górska

Mirosław Narloch
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana III Sobieskiego
ul. Gdańska 16
83 – 140 Gniew

ZGŁOSZENIE INNOWACJI

PEDAGOGICZNEJ

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zgłoszenia innowacji pedagogicznej
pt. „Zabawa w teatr” naszego autorstwa, podczas posiedzenia Rady
Pedagogicznej w dniu 25.09.2018r.

Z poważaniem

………………………………….


…………………………………..

W załączniku:

- opis innowacji
- zgoda autorów

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego

w Gniewie

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjna

Autorzy:
Maria Dziki

Mariola Górska

Temat innowacji:

„ZABAWA W TEATR”

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie

„Zabawa w teatr”

Autorzy: Maria Dziki
Mariola Górska

Temat: „Zabawa w teatr”

Przedmiot: Kółko teatralne

Rodzaj innowacji: organizacyjna

Data wprowadzenia: wrzesień 2018 r.

Data zakończenia: czerwiec 2019 r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas od II – do VI, którzy zadeklarowali swój
udział w cotygodniowych spotkaniach kółka teatralnego. Czas realizacji innowacji
obejmuje rok szkolny 2018/2019 z możliwością jej kontynuacji w następnym roku
szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach dodatkowych zajęć kółka
teatralnego.

Niniejsza innowacja ma na celu wykorzystanie korelacji międzyprzedmiotowej do
podniesienia jakości nauczania takich przedmiotów jak: język polski, plastyka,
muzyka. Ma ona zachęcać uczniów do rozwijania swoich zainteresowań teatralnych,
recytatorskich ( uczeń jako aktor), plastycznych, muzycznych i innych.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Bardzo istotnym czynnikiem uzasadniającym wprowadzenie innowacji polegającej
na poszerzeniu wiedzy o teatrze i rozwijaniu uzdolnień artystycznych dzieci jest fakt,
że nasi ...