Dodaj publikację
Autor
Magdalena Chełpa
Data publikacji
2021-05-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Karta informacyjna Innowacji pedagogicznej
 Pobierz (docx, 26,3 KB)

Podgląd treści

KARTA INFORMACYJNA

OPIS INNOWACJI

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

programowo -metodyczna

Temat innowacji:

“ Poznajemy Pragę z Prażanami”

Karta informacyjna Innowacji pedagogicznej prowadzonej

w Szkole Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie

Temat innowacji pedagogicznej

Poznajemy Pragę z Prażanami

Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego

Katarzyna Uniłowska, Magdalena Chełpa

Imię i nazwisko osoby/osób wdrażających innowację

Zespół nauczycieli świetlicy

Czas trwania innowacji pedagogicznej

Data rozpoczęcia – 7.09.2020

Data zakończenia – 30.04.2020

Przewidywany wymiar godzin

2 godziny w miesiącu,

działania praktyczne w środowisku lokalnym

Informacje dotyczące innowacji

Rodzaj innowacji pedagogicznej

Osoby objęte działaniami

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją

Programowo-

metodyczna

wszystkie oddziały

wybrane zajęcia edukacyjne

Liczba dzieci objętych innowacją: klasy 1-3

Opis innowacji pedagogicznej

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej oraz na czym polega nowatorstwo innowacji

Innowacja „Poznajemy Pragę z Prażanami” zachęca i motywuje uczniów do zapoznania z najważniejszymi osiągnięciami bohaterów Pragi Południe, którzy działali na rzecz lokalnej społeczności, zostawili trwały ślad w historii, życiu społecznym, kulturalnym lub naukowym. Innowacja jest odpowiedzią na zainteresowania uczniów warsztatami realizowanymi w świetlicy szkolnej od listopada 2019r. do marca 2020r. a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej.

Cele ogólne i szczegółowe innowacji pedagogicznej

Cele ogólne:

Rozbudzenie chęci poznania swojego miejsca zamieszkania oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

Cele szczegółowe:

zapoznanie z najważniejszymi osiągnięciami postaci,

promowanie wartości patriotycznych związanych z lokalnym środowiskiem,

kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,

zachęcenie dzieci do bliższego poznania historii, dorobku miasta oraz utrwalenia tradycji,

kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i efektów działalności,

pogłębianie więzi emocjonalnej między rodzicami i dziećmi poprzez wspólne działania,

upowszechnianie i popularyzacja fotografii wśród dzieci i ich rodziców,

budowanie poczucia własnej wartości,

kształcenie umiejętności pracy zespołowej i indywidualnej oraz odpowiedzialności za postawione zadania,

rozwijanie samodzielności i wytrwałości w procesie samodoskonalenia,

ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy,

rozwijanie wyobraźni,

wyrabianie wrażliwości estetycznej.

Rodzaj zajęć

Zajęcia historyczne:

oglądanie pomników, tablic pamiątkowych, architektury.

Zajęcia przyrodnicze;

obserwacja przyrody.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty:

fotograficzne, plastyczne, umiejętności manualne.

Zajęcia społeczne;

wymiana spostrzeżeń między uczniami nt postaci i miejsc, które odwiedziły, prezenowanie albumu na forum grupy.

Wycieczki rodzinne do miejsc związanych z bohaterami Pragi Południe wg określonych zadań w albumie fotograficznym.

Zakres tematyczny

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Edukacja społeczna

Edukacja informatyczna

Edukacja techniczna

Edukacja plastyczna

Edukacja przyrodnicza

Zapoznania z bohaterami Pragi Południe i ich najważniejszymi osiągnięciami .

Treści nauczania

Uczeń będzie realizował zadania, wymagające wielokierunkowej aktywności. Pozna wybranych bohaterów Pragi Południe;

Franciszek Szanior

Jan Wedel

Barbara Kolska

Hirszfeldowie

Teodor Rajhert

Maciej Nowicki

Andrzej Zawda ...