Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Piątek
Data publikacji
2021-07-16
Średnia ocena
0,00
Pobrań
6

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji historii w szkole ponadpodstawowej.
 Pobierz (docx, 15,3 KB)

Podgląd treści

Temat: Sejm Wielki .

Czas zajęć: 45 minut.

Cel lekcji: Określenie okoliczności zwołania oraz dorobek Sejmu Wielkiego.

Cele operacyjne:

Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi :

omówić okoliczności zwołania Sejmu Wielkiego;

wymienić pierwsze reformy sejmu;

scharakteryzować stronnictwa polityczne jakie ukształtowały się podczas obrad;

podać przywódców poszczególnych stronnictw;

ocenić dorobek Sejmu Wielkiego.

Metody nauczania:

- dyskusja

- burza mózgów

- pokaz multimedialny

- praca w grupach

Środki dydaktyczne:

- prezentacja Power Point

- film edukacyjny

- podręcznik

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne (5 min.)

Sprawdzenie listy obecności, podanie tematu i celów zajęć.

2. Część główna lekcji (35 min.)

Sprawdzenie pracy domowej, odpowiedź ustna ucznia z materiału z ostatniej lekcji.

Nawiązanie do wiadomości z poprzednich lekcji – Rzeczpospolita po I rozbiorze.

Następnie nauczyciel zapoznaje uczniów z treścią przygotowanego materiału w formie prezentacji :

2.1. Okoliczności zwołania obrad.

Prezentacja filmu na temat sytuacji międzynarodowej Rzeczypospolitej po I rozbiorze. Rozmowa po filmie .

2.2.Stronnictwa polityczne podczas obrad Sejmu Wielkiego.

Uczniowie podzieleni na trzy grupy, poszukują w podręczniku i zapisują informacje na temat przywódców oraz programu stronnictw politycznych. Następnie przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi.

Prezentacja slajdu ze stronnictwami. Wspólne omówienie programu stronnictw. Dyskusja.

2.3. Pierwsze reformy sejmowe.

Praca z tekstem przedstawiającym pierwsze reformy, następnie jeden z uczniów losuje numery z dziennika uczniów, którzy prezentują swoje odpowiedzi.

Dyskusja na temat oceny dorobku Sejmu Wielkiego.

3. Czynności końcowe (5 min.)

Podsumowanie i wnioski:

Podsumowanie lekcji powinno prowadzić uczniów do wyciągnięcia wniosku, że Sejm Wielki rozpoczął proces przemian ekonomiczno-społecznych i politycznych w Polsce. Zmiany te, miały przywrócić suwerenność Polsce.

Ocena aktywności uczniów na lekcji.