Dodaj publikację
Autor
Dominika Orzeł
Data publikacji
2022-05-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
5

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Karta informacyjna innowacji pedagogicznej
 Pobierz (pdf, 111,8 KB)

Podgląd treści

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z MATEMATYKI

1. Tytuł: Znajdź matematykę wokół siebie

2. Typ innowacji: metodyczno – organizacyjna

3. Termin realizacji: I semestr roku szkolnego 2021/2022

4. Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są chętni uczniowie klasy 5. Zajęcia odbywać będą się

w ramach kółka matematycznego raz w tygodniu.

5. Cel ogólny:

Głównym celem innowacji jest rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań

matematycznych ucznia, jak również motywowanie uczniów do samodzielnego

i aktywnego zdobywania wiedzy i podejmowania twórczych działań poprzez

stosowanie różnorodnych metod nauczania matematyki.

6. Cele szczegółowe:

• Popularyzowanie matematyki wśród uczniów

• Dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie

• Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji

• Rozwijanie cech takich jak wytrwałość, systematyczność, dokładność,

samodzielność

• Zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, skutecznej komunikacji

• Uczenie przełamywania własnych zahamowani i promowania rezultatów

własnej pracy, autoprezentacja

• Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów

7. Opis planowanych działań:

Założeniem innowacji jest pokazanie uczniom ciekawostek matematycznych oraz

zastosowania matematyki w życiu codziennym. Na zajęciach uczniowie poznają

symetrie, bryły przestrzenne, zastosowania złotego podziału m. in. w przyrodzie

i architekturze, a także pozwoli pokazać uczniom, że w gazecie, na sklepowym

paragonie, na etykiecie puszki z farbą czy nawet na kubku jogurtu znajduje się wiele

zadań matematycznych, które zadaje nam codzienne życie.

Innowacja ta zakłada również lekcje w terenie, których celem będzie zaprezentowanie

matematyki w otaczającym nas świecie.

8. Założone do uzyskania efekty:

Uczeń:

• Zdobędzie nowe umiejętności matematyczne,

• Rozwija własne zdolności oraz umiejętności twórczego myślenia,

• Zaspokaja zainteresowania i kształtuje pozytywną motywację do nauki

przedmiotów ścisłych,

• Umacnia się w poczuciu własnej wartości i jest odporny psychicznie na

ewentualne porażki;

• Stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach życiowych

9. Ewaluacja:

• Ankieta ewaluacyjna dla uczniów,

• Zdjęcia, relacje i dorobek uczniów zaprezentowany na stronie internetowej

szkoły

• Obserwacja uczniów podczas zajęć.