Dodaj publikację
Autor
Marta Żynel-Czerepuszko
Data publikacji
2022-06-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
30

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne w klasie VIII.
 Pobierz (docx, 16,0 KB)

Podgląd treści

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Nauczyciel: Marta Żynel-Czerepuszko

Klasa : VIII

Wstęp

Współczesny świat stawia przed szkołą ważne zadania, między innymi wszechstronne wykształcenie młodego człowieka. Wraz z postępem nauki i techniki zwiększa się zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane kadry naukowe i techniczne. Cechy osobiste takie, jak samodzielne, twórcze myślenie, pracowitość, wytrwałość są szczególnie cenione w dobie postępu cywilizacyjnego, a ich rozwój można pobudzać zwłaszcza na zajęciach matematycznych. Na takich zajęciach uczniowie mogą doskonalić wiedzę już posiadaną np. poprzez czytanie ze zrozumieniem tekstów matematycznych (definicji, twierdzeń, dowodów) albo próby samodzielnego rozwiązywania zadań. Uczniowie uczą się jak zdobywać potrzebną wiedzę matematyczną przez korzystanie z czasopism, książek popularnonaukowych, zbiorów zadań. Wiedzę mogą systematyzować i pogłębiać, konfrontując różne źródła informacji np. podręczniki, poradniki, encyklopedie oraz strony internetowe poświęcone matematyce . Zadaniem nauczyciela w toku prowadzonych zajęć będzie m.in. kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych i doskonalenie umiejętności sprawnego operowania nimi, czy też wyrabianie umiejętności prowadzenia rozumowań matematycznych. Zwiększenie wymagań, co do ścisłości i precyzji wypowiedzi oraz poprawnego zapisywania zadań matematycznych może polepszyć wyniki osiągane na konkursach matematycznych.

Bardzo ważnym elementem zajęć jest kreatywność uczniów, mogą oni proponować tematykę zajęć, mogą samodzielnie przygotować elementy zajęć . Dlatego też program jest elastyczny ponieważ istnieje możliwość jego modyfikacji ze względu na zainteresowania i potrzeby uczniów – uczestników zajęć.

I. Cele zajęć

- Rozwijanie zainteresowań treściami matematycznymi oraz motywowanie do systematycznej pracy nad samorozwojem.

- Popularyzacja matematyki wśród uczniów metodą tradycyjną i interaktywną.

- Poszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki.

- Zachęcanie do rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

- Rozbudzenie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności.

- Odkrywanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów.

- Zachęcanie do samodzielnych poszukiwań i umiejętności korzystania z opracowań matematycznych.

- Kształcenie umiejętności posługiwania się urządzeniami interaktywnymi

w rozwijaniu zainteresowania matematyką.

- Kształtowanie postaw społecznych uczniów.

- Doskonalenie umiejętności uczenia się i zdobywania potrzebnych informacji.

- Przygotowanie uczniów do form współzawodnictwa z matematyki.

- Opanowanie dobrej organizacji pracy, dyscypliny i pozytywnego myślenia.

II. Procedury osiągania celów

- Rozwijanie wyobraźni i intuicji matematycznej.

- Stwarzanie sytuacji do odkrywania i twórczego myślenia.

- Aktywizujące i interaktywne metody pracy.

- Praca w grupach.

- Indywidualizacja procesu nauczania.

- Wyselekcjonowane zdania i karty pracy.

- Programy interaktywne.

- Zaangażowanie w przeprowadzanie w szkole Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia i Dnia Liczby Pi

- Udział w konkursach

III. Metody pracy

- Pogadanka

- Praca z tekstem matematycznym

- Dyskusja

- Ćwiczenia praktyczne

- Burza mózgów

IV. Formy pracy

- Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i komputera.

- Rozwiązywanie zadań na kartach pracy, testach i planszach.

- Wykonywanie pomocy naukowych i opracowań, prezentacji .

- Rozwiązywanie łamigłówek, zagadek, krzyżówek matematycznych.

- Wykonywanie prac praktycznych.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1

Z ...