Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Kowalczyk
Data publikacji
2023-05-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
37

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

PROGRAM INDYWIDUALNY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH KLASY SZÓSTEJ - wrzesień 2020r. (na 3 lata szkolne).
 Pobierz (pdf, 142,7 KB)

Podgląd treści

AUTORSKI PROGRAM INDYWIDUALNY

KLASY SZÓSTEJ

Z MATEMATYKI

DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

SPIS TREŚCI

Wstęp
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Procedury osiągania celów
Metody i formy pracy z uczniami zdolnymi
Środki dydaktyczne

I
II
III
IV
V
VI
VII Opis założonych osiągnięć uczniów
VIII Przewidywane osiągnięcia uczniów
IX
X
XI

Ewaluacja programu
Treści nauczania
Bibliografia

2

I. WSTĘP

Program przeznaczony jest dla uczniów uzdolnionych matematycznie z klasy szóstej.
Przewidziany do realizacji przez okres trzech lat szkolnych (2020/2021, 2021/2022,
2022/2023) na zajęciach dodatkowych - indywidualnych w wymiarze 1 godziny
tygodniowo.
Jest zgodny z programem „Matematyka z plusem”: Program nauczania matematyki
w klasach 4–8 w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpińskiego, J. Lecha
realizowanym w toku zajęć lekcyjnych.
Zawiera i poszerza również treści podstawy programowej z matematyki dla III etapu
edukacyjnego: „Matematyka z plusem.” Program nauczania matematyki w liceum
i technikum M. Dobrowolskiej, M. Karpińskiego, J. Lecha.
Treści matematyczne są zgodne z zainteresowaniami i możliwościami uczniów oraz
z wymaganiami konkursów matematycznych.
Zgodność oznacza, że zadania szkoły i nauczyciela są podejmowane oraz rozszerzane
w tym programie tak,
aby umożliwić optymalny rozwój uczniów uzdolnionych
matematycznie.
W programie nacisk położono na rozszerzanie, dopełnianie zagadnień realizowanych
zgodnie z programem „Matematyka z plusem” oraz stosowanie nabywanych umiejętności
w sytuacjach nowych, złożonych, problemowych i twórczych.
Realizacja programu pozwoli rozszerzyć zainteresowania uczniów. Przyczyni się do
większych sukcesów w nauce, a także pozwoli odnosić coraz wyższe osiągnięcia
w konkursach matematycznych.
Z moich obserwacji wynika, że ucznia uzdolnionego w przedmiotach ścisłych
charakteryzuje szczególna umiejętność postrzegania, przetwarzania i pamiętania zdobytej
wiedzy.
Praca z uczniem zdolnym ma służyć opanowaniu przez ucznia umiejętności, takich jak
zapis zadań i problemów, opanowania sprawności liczenia, konstruowania schematów
rozumowania, praktycznego zastosowania wiedzy, abstrakcyjnego myślenia oraz
umiejętności uogólniania.
Przy realizacji programu są wykorzystywane problemy i łamigłówki, zadania z różnych
konkursów. Stanowią one znakomity trening umysłu oraz pobudzają wyobraźnię.
Na zajęciach będą wykorzystywane zadania z podanej w programie literatury.

3

II. CEL OGÓLNY

Głównym celem indywidualnego programu nauki
ułatwienie uczniom
zdobywania poszerzonej wiedzy, rozwoju twórczego myślenia oraz rozwijanie
zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów.

jest

Zajęcia indywidualne z uczniami prowadzone w oparciu o ten program mają na celu
rozszerzenie i uzupełnienie wiadomości o bardziej skomplikowane problemy
matematyczne, wykorzystując posiadaną wiedzę uczniów.

4

III. CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe programu to dalsze rozwijanie i kształtowanie zdolności i uzdolnień
matematycznych uczniów.

Są to działania nastawione na:

rozwijanie logicznego oraz twórczego myślenia i wnioskowania,
doskonalenie intuicji matematycznych, wyobraźni przestrzennej,
stosowanie schematów, symboli literowych i rysunków ...