Dodaj publikację
Autor
Danuta Drozd
Data publikacji
2009-03-10
Średnia ocena
5,00
Pobrań
504

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zasady i metody pracy indywidualnej z dzieckiem.
 Pobierz (docx, 18,6 KB)

Podgląd treści

Zasady i metody pracy indywidualnej z dzieckiem

Zasady to podstawowe normy, dyrektywy, które należy przestrzegać w pracy pedagogicznej z dziećmi z odchyleniami od normy rozwoju. W pedagogice ogólnej wyróżniamy dwa procesy oddziaływania pedagogicznego: wychowanie ukierunkowywane i nauczanie. Natomiast w pedagogice specjalnej oprócz specjalnego wychowania i specjalnego nauczania stosuje się jeszcze proces interwencyjnego oddziaływania na istotne odchylenia. Dlatego mamy tu obowiązkowo do czynienia z zasadą specjalnego oddziaływania ukierunkowującego, zasadą specjalnego nauczania i zasadą oddziaływania interwencyjnego.

W pedagogice specjalnej wyróżniamy cztery rodzaje zasad pedagogicznych:

- zasady nauczania specjalnego,

- zasady specjalnego wychowania ukierunkowującego,

- zasady interwencyjnego oddziaływania na odchylenia,

- ogólne zasady kształcenia specjalnego.

Przez zasady nauczania w pedagogice specjalnej rozumie się normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie pozawala nauczycielowi zapoznawać uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania i zdolności poznawcze, wpajać im naukowy pogląd na świat oraz wdrażać do samokształcenia.

Zasady wychowania ukierunkowującego w pedagogice specjalnej można podzielić ze względu na zasadę organizacji procesu wychowania:

- aktywizujące wychowanków w konstruktywnym działaniu oraz tworzeniu warunków wyzwalających i kształtujących pożądane postawy,

- uatrakcyjnienie motywów pożądanego postępowania i czynienie nieatrakcyjnymi motywów niewłaściwego postępowania,

- wiązanie pożądanego postępowania z najsilniejszymi i najistotniejszymi motywami,

- stopniowe wdrażanie wychowanków do różnorodnych, coraz trudniejszych i ściśle związanych z życiem form postępowania,

- wiązanie oddziaływania werbalnego z konkretnymi sytuacjami, doświadczeniami,

- życzliwe nastawienie wychowawcy do wychowanków i unikanie tworzenia się u nich uczuć zagrożenia związanych z jego osobą.

Zasady interwencyjnego oddziaływania na odchylenia rozwojowe w pedagogice specjalnej dzielimy na:

- zasadę dokładnego poznania odchyleń i przyczyn je powodujących,

- zasada indywidualizacji, przez którą należy rozumieć dostosowanie metod, środków i organizacji pracy do charakteru poznanych odchyleń oraz do możliwości poszczególnych dzieci,

- zasada systematyczności oddziaływań na odchylenia,

- trwałości wyników oddziaływania,

- zasada elastyczności poczynań oznaczająca potrzebę każdorazowej zmiany i dostosowania

oddziaływań do zachodzących zmian w tych odchyleniach i istotnych zmian w środowisku,

- zasada współdziałania i współpracy rodziny i środowiska ze specjalistą prowadzącym interwencyjne oddziaływania na odchylenia.

Ogólne zasady w pedagogice specjalnej można podzielić na:

- zasadę akceptacji,

- zasadę pomocy,

- zasadę indywidualizacji,

- zasadę terapii pedagogicznej,

- zasadę współpracy z rodziną.

Przez zasady ogólne w pedagogice umysłowo upośledzonych rozumiemy takie ogólne normy , dyrektywy skutecznego postępowania pedagogicznego obowiązujące w procesie nauczania i uczenia się , wychowania ukierunkowującego i samowychowania oraz oddziaływań interwencyjnych na odchylenia rozwojowe i samodzielnych ćwiczeń w tym względzie, umożliwiające upośledzonym umysłowo osiągnięcie dostępnego im poziomu rozwoju i przygotowania do życia.

Biorąc pod uwagę doświadczenia w pracy z umysłowo upośledzonymi opracowano zasady ogólne:

- zasady gruntownej znajomości dzieci upośledzonych oraz przychodzenia im z racjonalną,

specjalistyczną pomocą,

- zasada dostosowywania poczynań ...