Dodaj publikację
Autor
Ewelina Turek
Data publikacji
2012-02-20
Średnia ocena
2,33
Pobrań
1362

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Wzór IPETu, dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim dla szkoły na 2 etapie edukacyjnym.
 Pobierz (docx, 15,4 KB)

Komentarze

zagala, 2012-05-14

nie mozna go otworzyc!

e.misiak, 2012-05-22

może dlatego, że zapisany jest w nowym wordzie.

Podgląd treści

Imię Nazwisko ucznia

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

oparty na podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Opracowała: .........................................................

Podpis rodzica/opiekuna: ......................................

Dane personalne ucznia:

Imię Nazwisko : *********

Data urodzenia: ********

Orzeczenie PPP numer: **/**/**/**

Z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim*

Klasa: …. Rok szkolny: …..

Realizowane programy:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych:

Język polski nr programu ……..

Matematyka nr programu ………..

Historia nr programu ……….

Przyroda nr programu …………….

Religia nr programu ……..

Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów:

rozwijanie mowy zdaniowej,

usprawnianie braków w wiadomościach (matematyka, j. polski),

podkreślania osiągnięć, nawet tych najmniejszych,

potrzebuje naprowadzeń i pozytywnych wzmocnień

podnosić koncentracje uwagi,

ćwiczenia w percepcji motorycznej,

usprawnianie percepcji wzrokowej,

usprawnienie percepcji i analizy słuchowej,

korygowanie błędów w zeszytach,

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

budzenie wiary we własne możliwości,

kształtowanie równowagi emocjonalnej,

kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowanych zadań,

uczenie poprawnej wymowy,

wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,

kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi,

uwrażliwianie na piękno kultury i sztuki regionu,

wdrażanie do obsługi podstawowych urządzeń technicznych,

wyrabianie poprawnych nawyków żywieniowych i higienicznych,

uspołecznianie.

Metody i formy pracy z uczniem:

wydłużanie limitu czasu,

stosowanie krótkich, prostych poleceń,

wzmacnianie motywacji zadaniowej,

utrwalanie nowych treści,

modyfikowani sprawdzianów,

dzielenie materiału na mniejsze etapy,

wydłużanie czasu na wykonie zadań,

dostosowanie pomocy dydaktycznych,

pomoc nauczyciela,

ćwiczenia kinezjologii,

Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania:

stosowanie indywidualnych form pracy,

brak oceniania błędów ortograficznych,

brak oceniania błędów w pisaniu

ocenianie wkładu pracy,

mniejsza liczba pytań na sprawdzianach,

Rodzaj pomocy i wsparcia:

Zajęcia rewalidacyjne (ilość godz./n-l prowadzący)

Zajęcia przygotowujące do testu klas szóstych

Kółko teatralne

Chór

Działania wspierające rodziców ucznia i zakres współdziałania ze szkołą:

nawiązywanie pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania,

uświadamianie rodzicom czym są trudności w uczeniu się ich dziecka,

wdrożenie metod postępowania w codziennym życiu,

pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

porady, konsultacje.

ZAŁĄCZNIKI:

dostosowane programy nauczania z przedmiotów,

sposób i kryteria oceniania.