Dodaj publikację
Autor
Anna Sołtys
Data publikacji
2012-05-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
160

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Ramowy plan zajęć zawiera treści w oparciu o autorski program nauczania i specyfikę szkoły dla której został przeze mnie stworzony (m.in. nawiązanie do treści ekologicznych).
 Pobierz (docx, 60,8 KB)

Podgląd treści

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z PLASTYKI DLA KL. IV

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Numer i nazwa programu: 1/V/2011

Opracowanie: Anna Sołtys

nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr * w Ełku

LP

Temat zajęć

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki dydaktyczne

Uwagi

Podstawowe

Uczeń:

Ponadpodstawowe

Uczeń:

1

Omówienie wymagań przedmiotowych z plastyki.

1

-zapoznaje się z ogólnymi wymaganiami i kryteriami ocen na lekcjach plastyki,

2

Mazury w moich oczach- kolaż.

1

-dowiaduje się czym charakteryzuje się technika kolażu,

-stosuje technikę kolażu,

-zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem (nawiązanie do regionu Mazur),

-wykonuje samodzielnie zadanie plastyczne,

-zachowuje logikę kompozycji,

-dba o estetykę swojej pracy,

-omawia technikę wybraną przez siebie,

-w sposób innowacyjny łączy różne techniki i materiały, wzbogacając wyraz plastyczny pracy,

-w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną,

-blok kolorowy lub biały, klej, nożyczki, farby, kredki, inne materiały plastyczne w zależności od pomysłu na ich zastosowanie w pracy,

3

Zaproszenie do sztuki. Czym się zajmują sztuki plastyczne?

2

-wie, jakie formy twórczości człowieka wchodzą w skład sztuk plastycznych,

-sporządza notatkę i dba o estetykę zapisu,

-potrafi zdefiniować pojęcie „sztuka”,

-wymienia dziedziny działalności człowieka związane ze sztuka i sztukami plastycznymi oraz je charakteryzuje,

4

Wspomnienie z wakacji. Rysunek.

1

-stosuje technikę rysunku,

-w wykonaniu pracy plastycznej zwraca uwagę na zawarcie w niej tematyki związanej z wakacjami,

-zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem,

-wykonuje samodzielnie zadanie plastyczne,

-zachowuje logikę kompozycji,

-dba o estetykę swojej pracy,

-omawia technikę wybraną przez siebie,

-w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną,

-blok rysunkowy, kredki/pastele,

5

Moje imię. Barwy czyste podstawowe i pochodne.

Wycinanka.

1

-wymienia barwy podstawowe i pochodne,

-wie, co to są barwy czyste,

-wskazuje barwy czyste w najbliższym otoczeniu,

-rozpoznaje wśród barw barwy podstawowe i pochodne,

-podaje sposoby otrzymywania poszczególnych barw pochodnych,

-dobiera wymyślony przez siebie charakter czcionki,

-wykonuje samodzielnie zadanie plastyczne,

-zachowuje logikę kompozycji,

-zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem,

-dba o estetykę swojej pracy,

-poszukuje w działaniach plastycznych zestawień kontrastowych w grupie barw czystych,

-dobiera barwy wg wskazówek nauczyciela (jedna kartka w kolorze podstawowym, druga w kolorze pochodnym),

-omawia swoimi słowami pojęcia: nadawca, odbiorca,

-ustala sposób rozwiązywania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,

-analizuje wyniki i ocenia ich sensowność,

-w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną,

-papier w dwóch kolorach (podstawowym i pochodnym), klej, nożyczki,

6

a)Nad stawem/Żaby lubią niezapominajki/Zielona rodzina.(od żółtej do niebieskiej)

b)Przybysze z Krainy Ognia/Podróż do wnętrza Ziemi/Ogniste ptaki.(od żółtej do czerwonej ...