Dodaj publikację
Autor
Grażyna Kożuch
Data publikacji
2013-02-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
111

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

PZO z plastyki wg nowej podstawy programowej.
 Pobierz (doc, 93,0 KB)

Podgląd treści

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Plastyka

Opracowane przez mgr Grażynę Kożuch

§ 1

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie umiejętności plastycznych polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz programu nauczania
DKW-4014-152/99 - Program nauczania plastyki w klasach IV-VI i programu
DKOS–5002–66/04 - „Do dzieła” opartego na nowej podstawie programowej.

2. System oceniania dotyczy II etapu edukacji i stanowi podstawę do kształcenia
w następnych etapach edukacji.

§ 2

Cele oceniania

1. Bieżąca informacja dla ucznia o poziomie jego umiejętności informatycznych oraz o postępach w tym zakresie.

2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy oraz poszukiwania i planowania własnego rozwoju.

3. Dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania w szkole.

5. Monitorowanie metod i form organizacji pracy.

§ 3
Sposoby oceniania

1. Wiadomości i umiejętności ucznia ocenia się stosując:
1. ocenę ustną w formie pochwały lub upomnienia;
2. sześciostopniową skalę cyfrową: 1, 2, 3, 4, 5, 6, gdzie ocena 1 jest oceną najniższą, 6 jest oceną najwyższą;
3. system plusów (+) i minusów (-) z aktywności na zajęciach.

2. Ocenę cyfrową notuje się w dzienniku lekcyjnym podając równocześnie ten fakt do wiadomości ucznia.

3. Brak pracy w odpowiednim terminie odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie litery „O” z możliwością poprawy w okresie do dwóch tygodni. Ocena jest wówczas niższa o jeden stopień.

§ 4

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów

1. Stosowane są następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
1. ćwiczenia praktyczne;
2. odpowiedź;
3. kartkówka lub krzyżówka;
4. aktywność;
5. zeszyt.

2. Ustala się następującą minimalną liczbę ocen dla ucznia w okresie:

|prace plastyczne |4 |
|odpowiedź |1 |
|kartkówki |1 |
|aktywność |1 |
|zeszyt |1 |
|RAZEM: |8 |

§ 5

Ogólne kryteria oceniania

1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie umożliwiającym mu naukę w klasie programowo wyższej;

2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował konieczne umiejętności wymagane na danym etapie nauczania jednak z większości samodzielnych prac otrzymuje oceny negatywne;

3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe umiejętności wymagane na danym etapie nauczania jednak z większości prac samodzielnych na lekcji otrzymuje oceny dopuszczające lub dostateczne;

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności wymagane na danym etapie nauczania i z większości prac samodzielnych na lekcji otrzymuje oceny wyższe niż dostateczne;

5. Ocenę bardzo ...