Dodaj publikację
Autor
Aneta Kwiatkowska
Data publikacji
2013-08-19
Średnia ocena
5,00
Pobrań
89

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela w zespole rewalidacyjno-wychowawczym.
 Pobierz (doc, 132,5 KB)

Komentarze

Paweł1958, 2013-08-23

Plan rozwoju dla nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela dyplomowanego powinien być napisany zgodnie z rozporządzeniem wg §8.1. 1), 2) 3), a nie wg wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

szonulek, 2014-08-04, ocena:

w każdym paragrafie rozporządzenia są wymienione wymagania i według tych wytycznych jest napisany plan

Podgląd treści


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel- wychowawca: mgr Aneta Kwiatkowska.
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.
Miejsce odbywania stażu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.
Prowadzone zajęcia: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Wymiar stażu: 2lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
POWINNOŚCI NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
-podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
-uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
-samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

ZAŁOŻONE CELE I ZADANIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA:
-kształtowanie wizerunku Ośrodka w środowisku lokalnym,
-pogłębianie wiedzy i umiejętności w różnych formach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli,
-uzyskanie dodatkowej wiedzy umożliwiającej poszerzenie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z potrzebami Ośrodka,
- opracowanie i wdrażanie programu wynikającego z planu rozwoju, typu i specyfiki placówki,
-doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy.

Plan rozwoju zawodowego opracowano w oparciu o:
- Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (rozdział 3a- awans zawodowy nauczyciela),
- Ustawę z 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. nr 214, poz. 1580).
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2010 r. nr 235, poz. 1543)

| | |SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU | |DOWODY REALIZACJI I UWAGI |
|WYMAGANIE |ZADANIE DO REALIZACJI | |TERMIN | |
|§ 8 ust. 2 pkt 1 |1. Analiza przepisów prawnych |Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron |cały okres stażu |Teczka „awans zawodowy”. |
|Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy |z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu |internetowych MEN, CODN, udział w szkoleniach | | |
|dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej|zawodowego nauczycieli (ustawy, rozporządzenia), |dotyczących awansu zawodowego, założenie teczki | | |
|na skutek wdrożenia działań mających na | |„awans zawodowy” | | |
|celu doskonalenie pracy własnej i | | | | |
|podniesienie jakości pracy szkoły |2. Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na |Orientacja w zmianach | |teczka z nowościami |
| |stronach Internetu. |i posiadanie bieżących wiadomości. |cały okres stażu |z prawa oświatowego |
| | | | | |
| |3. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi |Zbieranie i przygotowanie materiałów do zajęć | |zestaw ćwiczeń |
| |mającymi trudności w nauce ...