Dodaj publikację
Autor
Bogusława Pachur
Data publikacji
2015-03-26
Średnia ocena
5,00
Pobrań
4039

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przykłady ocen opisowych uczniów klasy I na koniec roku szkolnego (świadectwo).
 Pobierz (docx, 19,7 KB)

Komentarze

JARAGA, 2022-01-04, ocena:

Dziękuję za podpowiedź

Podgląd treści

OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA III –przykłady

****

Uczennica zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w klasie. Ma trudności w nawiązywaniu szerszych kontaktów z rówieśnikami, jednak potrafi zgodnie współpracować w zespole. Podczas zajęć jest zdyscyplinowana, ale mało aktywna. Pracuje samodzielnie w wolnym tempie, czasem oczekuje pomocy. Stara się realizować zadania do końca na miarę swoich możliwości. Pracuje niesystematycznie, nie zawsze przygotowuje się do zajęć i wywiązuje z powierzonych zadań. Chętnie uczestniczy w przygotowaniu akademii szkolnych.

Wypowiada się krótkimi zdaniami. Mówi cicho, rzadko z własnej inicjatywy. Czyta poprawnie w wolnym tempie, zatrzymując się przy dłuższych wyrazach, a wyuczone teksty dość płynnie. Częściowo rozumie czytany tekst. Pisze starannie, opanowała pisownię najczęściej spotykanych wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi. Pod kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze krótkie wypowiedzi. Radzi sobie z obliczaniem obwodów figur. Popełnia błędy w wykonywaniu działań w zakresie 100. Z pomocą wykonuje łatwe obliczenia w zakresie 1000, rozwiązuje proste zadania tekstowe oraz dokonuje obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych. Posiada ogólną wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym. Potrafi korzystać z poznanych programów komputerowych. Stara się estetycznie wykonywać prace plastyczne i techniczne. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją. Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych. Dostatecznie opanowała umiejętności z języka angielskiego.

****

Uczennica łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Kulturalnie odnosi się do innych, stosuje zwroty grzecznościowe. Zgodnie współpracuje w grupie oraz przestrzega obowiązujących norm i zasad. Jest koleżeńska i miła i uczynna. Podczas zajęć dość aktywna, chętnie wykonuje zadania i polecenia. Pracuje samodzielnie w umiarkowanym tempie, czasem oczekuje pomocy. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu. Na ogół wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań, choć nie zawsze pracuje systematycznie. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.

Wypowiada się pełnymi zdaniami na bliskie tematy. Czyta poprawnie wyuczone teksty w dobrym tempie ze zrozumieniem. Pisze niezbyt starannie. Redaguje i pisze różne formy wypowiedzi po uprzednim opracowaniu w klasie. Ma trudności z zastosowaniem poznanych zasad ortograficznych. Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania tekstowe i obliczać obwody figur geometrycznych. Popełnia błędy w wykonywaniu działań w zakresie 100. Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje obliczenia w zakresie 1000, dokonuje łatwych obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych. Umie obserwować zjawiska przyrodnicze, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Sprawnie korzysta z poznanych programów komputerowych. Estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją. Z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach ruchowych. Bardzo dobrze opanowała umiejętności z języka angielskiego.

****

Uczennica kulturalnie odnosi się do innych, używa form grzecznościowych. Zna normy zachowania obowiązujące w szkole i ich przestrzega. Swobodnie nawiązuje i ...