Dodaj publikację
Autor
Sylwia Ilczuk
Data publikacji
2018-05-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
56

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plik zawiera regulamin, kartę zgłoszenia oraz zestaw pytań konkursowych.
 Pobierz (doc, 92,5 KB)

Podgląd treści

Konkurs przyrodniczy pt. „Znam polskie parki narodowe”

Regulamin konkursu przyrodniczego
„Znam polskie parki narodowe”

Organizator konkursu: …
Osoba odpowiedzialna za organizację: …

Miejsce przeprowadzenia konkursu: …

Cel konkursu
- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.
- Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
- Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Zakres tematyczny konkursu
Konkurs obejmuje elementy treści podstawy programowej przedmiotu przyroda oraz wiadomości wykraczające poza program nauczania z zakresu znajomości polskich parków narodowych.

Uczestnicy konkursu
Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. IV-VI. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Termin konkursu
Konkurs odbędzie się w dniu…. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową można uzyskać u osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu.

Przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Obie części konkursu odbywają się tego samego dnia.
A. Część pisemna:
1. Część pisemna konkursu ma formę testu składającego się z 30 pytań
2. Na część pisemną konkursu przeznacza się 45 minut (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne
3. Nad prawidłowością przebiegu części pisemnej czuwa komisja konkursowa
4. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
5. W czasie trwania konkursu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność prac uczniów.
6. Uczniowie na konkurs przynoszą tylko długopisy.
7. Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje na nim imię i nazwisko.
8. W każdym zadaniu podane są trzy odpowiedzi: A,B,C. Tylko jedna odpowiedź jest właściwa.
9. Uczeń oznacza literę przy prawidłowej odpowiedzi, wyraźnym znakiem X.
10. W przypadku pomyłki, błędne zaznaczenie otacza kółkiem i zaznacza znakiem X inną odpowiedź. Postawienie znaku X przy dwóch odpowiedziach (nawet, jeśli wśród nich znajduje się właściwa odpowiedź) traktuje się jako odpowiedź niepoprawną.
11. W pytaniach otwartych uczeń wpisuje odpowiedź we wskazane miejsce.
12. Po upływie planowanego czasu przeznaczonego na część pisemną następuje przerwa, podczas której komisja konkursowa ocenia prace.
B. Część ustna.
1. Część ustna następuje po przerwie przeznaczonej na ocenę prac pisemnych
2. Do części ustnej kwalifikuje się 5 najlepszych uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów w części pisemnej
3. W części ustnej każdy z uczniów odpowiada na pytania komisji konkursowej. Każdy uczeń w tej części konkursu otrzymuje trzy pytania.

Ocena prac konkursowych
Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, powołana nie później niż tydzień przed datą konkursu.
Oceny prac konkursowych dokonuje komisja konkursowa
Pytania części pisemnej konkursu punktowane są w skali 0 – 1. Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za odpowiedź ...