Dodaj publikację
Autor
Sylwia Mikler
Data publikacji
2019-05-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
24

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji biologii w liceum Różnorodność i znaczenie protistów + karta pracy
 Pobierz (docx, 83,3 KB)

Podgląd treści

Konspekt do lekcji biologii w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego.

Temat: Różnorodność i znaczenie protistów.

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Materiał nauczania: przegląd i charakterystyka wybranych typów protistów, znaczenie protistów, choroby człowieka wywoływane przez protisty

Cele edukacyjne w kategoriach

Wiadomości – uczeń:

wymienia cechy budowy charakterystyczne dla poszczególnych typów protistów zwierzęcych, roślinopodobnych i grzybopodobnych A

wymienia przedstawicieli poszczególnych typów protistów A

wymienia choroby wywoływane przez protisty i drogi ich zarażenia A

podaje przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia protistów A

określa kryterium klasyfikacji protistów B

porównuje poszczególne typy protistów C

omawia choroby wywoływane przez protisty C

proponuje działania profilaktyczne w celu uniknięcia zarażenia się protistami chorobotwórczymi D

Metody nauczania: praca z tekstem, wykład, pogadanka.

Środki dydaktyczne: podręcznik, multibook, karty pracy ucznia

Przebieg lekcji

FAZA WPROWADZAJĄCA

Sprawy organizacyjno-porządkowe (przywitanie klasy, uspokojenie, sprawdzenie obecności).

Nawiązanie do nowej lekcji (podanie tematu lekcji).

FAZA REALIZACYJNA

Lekcja właściwa:

Omówienie kryteriów klasyfikacji protistów. Krótki wykład połączony z pogadanką na temat protistów chorobotwórczych – prezentacja slajdów z multibook’a. Rozdanie kart pracy ucznia Różnorodność protistów. Praca indywidualna uczniów - rozwiązywanie zadań z kart pracy

i podręcznika na podstawie informacji zawartych w tekście (podręcznik: Biologia na czasie 1 zakres rozszerzony str. 126-131).

FAZA PODSUMOWUJĄCA

Integracja wiadomości z nowej lekcji:

Sprawdzenie poprawności wykonanych zadań. Pogadanka dotycząca bieżącego tematu lekcji.

Załącznik: Karta pracy ucznia Różnorodność i znaczenie protistów

Opracowanie: Sylwia Mikler

Załącznik nr 1

KARTA PRACY UCZNIA

RÓŻNORODNOŚĆ I ZNACZENIE PROTISTÓW

Wymień:

Główne typy protistów zwierzęcych: 1)…………………..2)……………………3)…………………..

4)……………………5)………………………..6)…………………….7)…………………………….. .

Cechy charakterystyczne wszystkich protistów zwierzęcych: 1)…………………………………...

2)……………………. ………………3)……………………………. .

Główne typy  protistów  roślinopodobnych:1)………………..2)………….…….3)…………………….

4)…………………….5)………………………….. . Cechy charakterystyczne wszystkich protistów roślinopodobnych: 1)……………………………………….2)………………………………………

3)……………………………………………… .

Główne typy protistów grzybopodobnych: 1)……………………………..2)………………………… .

Cechy  charakterystyczne wszystkich protistów grzybopodobnych: 1)……………………………….

2)…………….………………..3)………………..…. .

Uzupełnij tabelę

Kryterium porównawcze

Otwornice

Tobołki (bruzdnice)

Sposób odżywiania

Cecha charakterystyczna budowy

Środowisko życia

Znaczenie w przyrodzie

Porównaj budowę orzęsków osiadłych i wolno żyjących, podaj po jednym przedstawicielu należącym do wymienionych grup.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzupełnij tabelę

Kryterium porównawcze

Kinetoplastydy

Parabasalia

Sporowce

Ameby

Cecha wyróżniająca typ

Przedstawiciel

A: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Zaznacz na rysunku i podpisz charakterystyczne dla eugleny zielonej elementy budowy. Wymień jej cechy świadczące o przynależności do protistów roślino podobnych (A) oraz cechy wspólne dla eugleny i protistów zwierzęcych (B).

A: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Źródło zdjęcia:http://scholaris.pl/zasob/102479

Źródło zdjęcia:

http://scholaris.pl/zasob/102479

Opisz znaczenie brunatnic w przyrodzie i gospodarce człowieka.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wymień 6 chorób człowieka wywoływanych przez protisty.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzupełnij tabelę podaj po 2 przykłady protistów pasożytniczych oraz symbiotycznych. Podaj żywicieli wybranych pasożytów oraz ...