Dodaj publikację
Autor
Iwona Bugajniak
Data publikacji
2019-07-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
35

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji pokazujący jak wykorzystać urządzenia multimedialne w nauczaniu.
 Pobierz (pdf, 305,7 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI


Przedmiot: przyroda
Dział programowy: Odkrywamy tajemnice życia w wodzie.
Treści nauczania w podstawie programowej:
Przyroda,
Treści nauczania – wymagania szczegółowe,
pkt. 4.Najbliższa okolica. Uczeń:
11) „Obserwuje i nazywa typowe rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze lub rzece,
opisuje przystosowania ich budowy zewnętrznej i czynności życiowych
do środowiska życia.”

Klasa: 4b
Data: 14.05.2014r.

Temat: Poznajemy glony i pierwotniaki.

Cele lekcji:
Wiadomości – uczeń:
 wie, że organizmy dzielimy na 5 królestw, a jedno z nich to PROTISTY,
 wie, że organizmy dzielimy na jednokomórkowe i wielokomórkowe,
 wymienia elementy budowy komórki,
 podaje przykłady glonów i pierwotniaków (chlorella i pantofelek).

Umiejętności – uczeń:
 wykonuje schematyczny rysunek komórki i oznacza jej elementy,
 podaje różnice w budowie komórki roślinnej i zwierzęcej,
 potrafi wykonać preparat mikroskopowy,
 prowadzi obserwacje mikroskopowe,
 wykorzystuje wiadomości zdobyte na matematyce i zajęciach komputerowych – korelacja
międzyprzedmiotowa.

Postawy – uczeń:
 docenia użyteczność środków multimedialnych w przyswajaniu wiedzy,
 szanuje aparaturę naukowo - badawczą (mikroskop),
 aktywnie uczestniczy w lekcji.

Po lekcji uczeń:
✓ rozpoznaje na rysunku glony jednokomórkowe, kolonijne i wielokomórkowe,
✓ rozpoznaje pantofelka,
✓ wyjaśnia pojęcia: protisty, glony, pierwotniaki,
✓ potrafi wykonać preparat mikroskopowy i prowadzić obserwacje mikroskopowe.

1
a
n
o
r
t
S

Iwona Bugajniak, SP 23, przyroda, rok szkolny 2013/14

Metody i formy pracy: ćwiczeniowa, mini wykład ilustrowany, laboratoryjna,
praca z podręcznikiem.


Środki dydaktyczne:
tablica interaktywna i program współdziałający z tablicą interaktywną *

kamera komputerowa ****

wykorzystanie programu Microsoft Word do aktywnej pracy uczniów ***,

wykorzystanie Internetu **,

mikroskop optyczny,

podręcznik.


Przebieg lekcji:
Faza wstępna:
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
2. Przedstawienie uczniom przebiegu lekcji.
3. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji (*).
Wykonanie zadań interaktywnych dotyczących klasyfikacji środowiska wodnego,
warunków życia w wodzie, przystosowania roślin i zwierząt do życia w wodzie.
4. Zapisanie tematu lekcji.


Faza realizacji:
1. Przypomnienie pojęcia protisty, glony i pierwotniaki (*).
Wykorzystanie podręcznika i wcześniejszej lekcji interaktywnej do przypomnienia
ww. wiadomości.
2. Budowa chlorelli i pantofelka (**).
Uczniowie obserwują chlorellę i pantofelka na zdjęciach dostępnych w Internecie
oraz oglądają krótki film o glonach i pierwotniakach.
Zapisanie notatki:


1. Królestwo Protisty


roślinopodobne zwierzęcopodobne


glony pierwotniaki
(chlorella) (pantofelek)

2
a
n
o
r
t
S

Iwona Bugajniak, SP 23, przyroda, rok szkolny 2013/14

3. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej (***).
Uczniowie poznają budowę komórki na zdjęciach przygotowanych wcześniej przez
nauczyciela w programie Word, a następnie uzupełniają schematyczny rysunek budowy
obu komórek dopasowując nazwy do elementów używając techniki „złap, przeciągnij
i upuść”. Wykonują rysunek w zeszycie.
Zapisanie notatki:
2. Budowa komórki

ściana komórkowa
błona komórkowa

cytoplazma
jądro komórkowe
wodniczki
chloroplast

4. Wykonanie preparatu mikroskopowego i ...