Dodaj publikację
Autor
Wioletta Budkowska-Kozak
Data publikacji
2019-07-18
Średnia ocena
5,00
Pobrań
60

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji biologii w klasie V z karta pracy.
 Pobierz (doc, 101,5 KB)

Komentarze

jozaki, 2020-02-16, ocena:

Bardzo ciekawy scenariusz, dziekuję.

Podgląd treści


Wioletta Budkowska – Kozak
Scenariusz lekcji biologii w klasie V
TEMAT ZAJĘCIA: Różnorodność grzybów.

Cele ogólne (główne)
• Poznanie budowy, czynności życiowych oraz znaczenia grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka.
• Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i poszukiwania wiadomości.

Cele operacyjne (szczegółowe)
Uczeń:
• wskaże środowisko życia grzybów;
• opisze różnorodność budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe);
• wymieni elementy budowy grzyba;
• wymieni cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grzybów;
• wyjaśni znaczenia pojęć: grzybnia, strzępka, owocnik, mikoryza;
• scharakteryzuje wybrane czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie się);
• przedstawi i oceni znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka;
• omówi znaczenie mikoryzy dla grzyba i drzewa;
• dokonuje selekcji informacji, poszukuje w tekście informacji i zgodnie współpracuje w grupie.

METODY PRACY:
– podająca: rozmowa, pokaz, objaśnianie, wykład;
– poszukująca,: zadań zamkniętych i otwarte;

FORMY PRACY:
– praca grupowa;
– praca indywidualna

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI ICT DO REALIZACJI ZAJĘĆ: prezentacja multimedialna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
– prezentacja multimedialna,
– grzyby suszone, okazy pieczarek, grzyby marynowane, drożdże, ser pleśniowy, hodowla pleśniaka
– zadania z luką
– karty pracy,

POMOCE:
– kolorowe paski do zadania prawda – fałsz,
– numery na stoliki, karteczki do losowania grup.

Scenariusz opracowany na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era:
– podręcznik do biologii „Puls życia” i przyrody „Tajemnice przyrody” klasa V
– Książka nauczyciela: Pomysły na lekcje „Tajemnice przyrody 5”

KOMPETENCJE KLUCZOWE:

|WIEDZA |UMIEJĘTNOŚCI |POSTAWY |FORMY/METODY |
|definiuje pojęcia: grzybnia, strzępka, |charakteryzuje budowę grzybów, |Współpracuje z |praca grupowa; |
|owocnik, mikoryza, |selekcjonuje informacje, |innymi osobami w grupie, |praca indywidualna; |
|wymienia elementy budowy grzyba, |ocenia rolę grzybów w przyrodzie i |dostrzega wpływ grzybów na |podająca: rozmowa, pokaz, |
|wymienia niektóre czynności życiowe |dla człowieka. |środowisko. |objaśnianie. |
|grzybów, | | |poszukująca: zadań zamkniętych i |
|podaje przykłady znaczenia grzybów | | |otwarte. |
|w przyrodzie i| | | |
|gospodarce człowieka, | | | |
|omawia znaczenie mikoryzy dla drzewa | | | |
|i grzyba. | | | |

OPIS PRZEBIEGU ZAJĘĆ

Część wstępna:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe przywitanie.
– podział uczniów na 6 grup,
– powitanie,
– sprawdzenie listy obecności,
2. Wprowadzenie do zajęć.
– Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji. Nauczyciel prosi uczniów o:
➢ podanie nazw królestw,
➢ rozpoznanie na ilustracjach czterech podstawowych typów komórek.
3. Przedstawienie celów lekcji: na podstawie zaprezentowanych przez nauczyciela środków dydaktycznych uczniowie odgadują tematykę zajęć.

Część główna:
1. Podanie i zapisanie tematu lekcji: Różnorodność grzybów.
2. Elementy wykładu: nauczyciel przedstawia uczniom środowisko życia grzybów i omawia ich różnorodność.
3. Nauczyciel przydziela uczniom zadania dla grup. Czas pracy grup 10 min.
4. Pogadanka – uczniowie prezentują wyniki pracy zespołów, nauczyciel wyświetla prezentację i uzupełnia odpowiedzi uczniów.

Część końcowa:
1. Podsumowanie i powtórzenie poznanego materiału: zadanie typu prawda – fałsz. Nauczyciel odczytuje zdania dotyczące poznanego materiału. Jeśli zdanie jest prawdziwe uczniowie odnoszą zieloną kartkę, a ...