Dodaj publikację
Autor
Magda Mirosz-Cierniak
Data publikacji
2019-09-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
29

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Kontrakt obejmujący zapis najważniejszych wymogów na lekcjach języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
 Pobierz (doc, 26,0 KB)

Podgląd treści

Kontrakt między nauczycielem i uczniem

1. Przygotowanie do lekcji.
Uczeń jest przygotowany do lekcji jeżeli: posiada na lekcji podręcznik, zeszyt, ćwiczenia, odrobione zadanie domowe, zna temat ostatniej lekcji i pamięta z niej najważniejsze informacje.
Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić, że jest nieprzygotowany do lekcji bez wpisywania uwagi do dziennika i zeszytu. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
2. Sprawdziany.
Piszemy je po każdym lub po dwóch działach (2-3 w semestrze) i trwają 1 godzinę lekcyjną, oceny z nich są wpisywane kolorem czerwonym do dziennika. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a w zeszycie podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Każdy sprawdzian i kartkówkę można dobrowolnie poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Obie otrzymane oceny są brane pod uwagę do średniej ważonej. (ocena za 40%).
3. Kartkówki.
Krótkie odpowiedzi pisemne z wiadomości z 3-4 ostatnich lekcji i zadań domowych, nie muszą być zapowiadane. Czas trwania 10-15 minut. Maksymalnie 7 na semestr. (ocena za 30%). Uczeń nieobecny na kartkówce przystępuje do jej napisania w pierwszym możliwym terminie.
4. Skala oceniania.
Oceny wystawiane są według skali procentowej.
0-29% możliwych do zdobycia punktów- ocena niedostateczna (1)
30-49% ocena dopuszczająca (2)
50-74% ocena dostateczna (3)
75-89% ocena dobra (4)
90-100% ocena bardzo dobra (5)
5. Zadania domowe.
Staraj się rozwiązywać je samodzielnie. Odrabiaj je zawsze w dniu zadania. Oceny za zadania domowe są za 20%.
6. Aktywność na lekcji.
Aktywność n lekcji nagradzana jest „plusami”. Za pięć zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (za 10%). Przez aktywność rozumie się częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi.

Kontrakt między nauczycielem i uczniem

1. Przygotowanie do lekcji.
Uczeń jest przygotowany do lekcji jeżeli: posiada na lekcji podręcznik, zeszyt, ćwiczenia, odrobione zadanie domowe, zna temat ostatniej lekcji i pamięta z niej najważniejsze informacje.
Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić, że jest nieprzygotowany do lekcji bez wpisywania uwagi do dziennika i zeszytu. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
2. Sprawdziany.
Piszemy je po każdym lub po dwóch działach (2-3 w semestrze) i trwają 1 godzinę lekcyjną, oceny z nich są wpisywane kolorem czerwonym do dziennika. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a w zeszycie podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Każdy sprawdzian i kartkówkę można dobrowolnie poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Obie otrzymane oceny są brane pod uwagę do średniej ważonej. (ocena ...