Dodaj publikację
Autor
Tomasz Kulczycki
Data publikacji
2019-09-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
16

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Procedura instruująca jak oceniać wychowanków grupy wychowawczej w internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Procedura określa ujemne i dodatnie wzmocnienia oraz ich konsekwencje.
 Pobierz (docx, 45,7 KB)

Podgląd treści

Procedury „Wychowanek na +”

Zasady i kryteria oceniania zachowania

Miejsce realizacji procedur: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze – Grupa IV

Okres realizacji: Rok szkolny 2019-2020

W celu ujednolicenia zasad i kryteriów oceniania zachowania wychowanków grupy IV zostaje opracowany zbiór procedur motywujących do właściwego zachowania w placówce. Wychowankowie w oparciu o cykliczne ocenianie zachowania otrzymują informację zwrotną motywującą do poprawy zachowania oraz eliminowania negatywnych postaw. Cykliczne ocenianie zachowania ma wspomóc proces wychowawczy i dydaktyczny oraz wykształcić postawę akceptacji i poszanowania norm społecznych.

Istota procedur polega na tym, że każdy wychowanek jest oceniany przez wychowawcę grupy według określonego klucza. Zakres oceny jest adekwatny do obszarów aktywności wychowanka w ośrodku. Pod koniec dnia wychowawca na arkuszu zachowania (załącznik 1) dokonuje oceny zachowania wychowanka. Przynajmniej raz w tygodniu dochodzi do omówienia punktów zebranych przez wychowanków oraz omówienia ocenianych obszarów, aby uniknąć sytuacji, w której wychowanek nie zna powodów danej oceny.

Procedura przewiduje tygodniowy, miesięczny oraz semestralny okres oceny zachowania. Poprzez określone zachowania każdy wychowanek może uzyskać punkty dodatnie lub zgromadzić punkty ujemne. Na koniec każdego tygodnia, miesiąca lub semestru punkty będą sumowane, a uzyskane wyniki uprawnią lub nie wychowanków do określonych przywilejów. Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, jak i konsekwencja w ich przydzielaniu przez wychowawców zdyscyplinują i zmobilizują wychowanków do wytrwałej pracy nad swoich zachowaniem.

I. Cele wprowadzenia punktowego systemu oceny zachowania:

Stworzenie precyzyjnych kryteriów oceny zachowania, jasnych i klarownych zarówno dla wychowanków jak i wychowawców.

Wzmocnienie samodyscypliny wychowanków, odpowiedzialności za swoje czyny (samoocena i samokontrola).

Wzmocnienie motywacji wychowanków do poprawy swojego zachowania, danie szansy pozytywnego wykazania się.

Wskazywanie mocnych i słabych stron swojego zachowania.

Poznawcze rozwijanie umiejętności społecznych wychowanków wynikających z ocenianych obszarów;

II. Ogólne zasady:

1. Obowiązkiem wychowawcy grupy jest zapoznanie wychowanków ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania na początku roku szkolnego.

2. Wychowawca pod koniec dnia dokonuje oceny zachowania wychowanka na arkuszu.

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z wychowankami w celu omówienia uzyskanych ocen.

4. Wychowawca prowadzi zajęcia z wychowankami o tematyce związanej z obszarami oceniania wychowanków.

5. Wychowawca sumuje uzyskane punkty wychowanków w ujęciu tygodniowym, miesięcznym oraz semestralnym.

6. Konkretnemu obszarowi - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

7. Oceny zachowania wychowawca dokonuje na punktowym arkuszu zachowania (zał. 1.)

8. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy:

datę wpisu,

liczbę punktów

czytelny podpis osoby sporządzającej wpis.

9. Wychowankowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów.

10. W przypadku nagminnego uzyskiwania słabych wyników wychowanek zostanie skierowany do psychologa w celu diagnozy przyczyn tego zjawiska.

III. Obszary ...