Dodaj publikację
Autor
Beata
Data publikacji
2019-09-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
49

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Niniejsza publikacja zawiera wzór najnowszego planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (doc, 111,0 KB)

Podgląd treści


[pic]

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

Nazwa i adres placówki:

Dyrektor:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022r.

Posiadane kwalifikacje:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – studia magisterskie z zakresu filologii polskiej,

2. Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego,

3. Małopolskie Centrum Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie - kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

CEL GŁÓWNY:

← Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

← Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

← Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;

← Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

← Osobisty rozwój;

← Zdobywanie i pogłębianie doświadczenia jako zastępca dyrektora przedszkola;

← Zdobywanie doświadczenia i umiejętność dzielenia się nim z innymi;

← Publikacja wyników pracy nad adaptacją dziecka;

← Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

§ 8 ust. 3 pkt. 1

|Lp. |Działania i zadania nauczyciela |Formy realizacji |Termin realizacji |
|1. |Poznanie procedury awansu |Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego, tj. Rozporządzenie MEN z dnia 26 |I semestr roku szkolnego 2019/2020 |
| |zawodowego. |lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574). |Wrzesień 2019 |
| | |Opracowanie planu rozwoju zawodowego. | |
|2. |Odbycie stażu dotyczącego awansu |Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. |Wrzesień 2019 |
| |zawodowego. |Opracowanie planu rozwoju zawodowego. |Wrzesień 2019 |
| | |Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr. |Cały okres stażu |
| | |Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. |Maj 2022 |
|3. |Przeprowadzenie analizy własnej |Obserwacje zajęć przez dyrektora. |Cały okres stażu |
| |pracy. |Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć. | |
|4. |Udział w różnych formach |Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje |Cały okres stażu |
| |doskonalenia i stosowanie wiedzy |metodyczne, warsztaty, kursy). | |
| |i umiejętności do doskonalenia |Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych. | |
| |warsztatu pracy |Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i | |
| | |portali internetowych. | |
| | |Korzystanie z dostępnych e-konferencji poświęconych tematyce przedszkolnej i rozwojowi zawodowemu. | |
| | |Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji ...