Dodaj publikację
Autor
Krystyna Mancewicz
Data publikacji
2019-10-02
Średnia ocena
1,00
Pobrań
44

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej ,pracującą w Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto.
 Pobierz (pdf, 130,8 KB)

Komentarze

azdunek2, 2019-10-17, ocena:

żle napisany plan. Pomieszane stare i nowe wymagania.

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Krystyna Mancewicz
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Miejsce pracy: Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto
Imię i nazwisko dyrektora szkoły :mgr Sylwia Krupa
Plan rozwoju został opracowany o następujące akta prawne.
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku-Karta Nauczyciela(tekst jedn.:Dz.U.z 2018 r.poz.967z pózn.zmianami.)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli(Dz.U. z 2018 r.poz.1574)

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej 


lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i

§ 8 ust. 2 pkt 1

podnoszenie jakości pracy szkoły (przedszkola)

Zadania do realizacji

Formy i sposoby realizacji

Termin

Dokumentacja

1. Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego
na stopień nauczyciela
dyplomowanego - uzupełnienie
informacji o aktach prawnych
dotyczących procedury awansu
zawodowego. Odbycie stażu.

Poprawnie
sformułowany wniosek 

o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju
zawodowego.
Sprawozdanie 

z realizacji planu
rozwoju zawodowego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego

Sierpień 2019

dotycząca awansu zawodowego:

- Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982
r. z późn. zm. (Rozdział 3 a Awans zawodowy
nauczycieli).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

na nauczyciela dyplomowanego

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Systematyczne zapoznawanie się z

materiałami
na temat awansu zawodowego publikowanymi
na stronach internetowych - w szczególności
MENiS. Śledzenie ewentualnych zmian w
prawie oświatowym.

• Dokumentowanie realizacji planu - zbieranie

informacji o realizacji zadań, gromadzenie
dokumentów, zaświadczeń o ukończeniu
różnych form doskonalenia zawodowego.

Cały okres stażu

2. Doskonalenie warsztatu i metod
pracy w związku
z planowanym rozwojem
zawodowym.
3. Aktualizowanie wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki,
dydaktyki.

• Kursy, warsztaty metodyczne, szkolenia,

Cały okres stażu

konferencje metodyczne.

• Współpraca ze specjalistami ,nauczycielami

Zaświadczenia,
materiały metodyczne

• Poznawanie nowych metod pracy. Stosowanie

Cały okres stażu

w procesie dydaktycznym aktywizujących
metod nauczania rozwijającymi umiejętności
interpersonalne zarówno u uczniów, jak i u
nauczyciela z dostosowanym do
indywidualnych możliwości dzieci.

• Czytanie literatury fachowej, dostępnych

czasopism pedagogicznych.

• Systematyczne wzbogacanie własnej wiedzy

poprzez zapoznawanie się z fachową literaturą
i czasopismami pedagogicznymi.

• Poszukiwanie nowości wydawniczych.

4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności zawodowych
poprzez aktywny udział
w doskonaleniu wewnątrz
szkolnym.
5.Aktywne realizowanie
priorytetów szkoły na dany rok
szkolny, organizowanie imprez,
uroczystości, wycieczek i akcji
szkolnych.

6 ...