Dodaj publikację
Autor
Ewa Pojawa
Data publikacji
2019-10-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy wychowawczej dla klasy II ZSZ
 Pobierz (doc, 59,5 KB)

Podgląd treści


PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
dla klasy II stolarz / tapicer
na rok szkolny 2017 / 2018

Plan pracy wychowawczej klasy II stolarz / tapicer uwzględnia cele i zadania zawarte w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktyki, Planie Pracy Dydaktycznej, Wychowawczej i Opiekuńczej Ośrodka oraz kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, a także zadania i priorytety Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Placówki.

Zadania ogólne:
Edukacja zdrowotna
Edukacja ekologiczna i regionalna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja czytelnicza i medialna
Doradztwo zawodowe
Wychowanie do życia w społeczeństwie
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Wychowanie do życia w rodzinie
Przygotowanie do pełnienia obowiązków zawodowych
Sprawy bieżące

Cele:
integracja zespołu klasowego
rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowisku wirtualnym
poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabywanie umiejętności ochrony przed nimi
znajomość znaczenia rodziny w życiu człowieka
kształtowanie postaw prozdrowotnych, wdrażanie uczniów do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznych, stosowanie profilaktyki
kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, tolerancja, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej
rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych
przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym angażowanie się w wolontariat
zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, kształtowanie właściwych postaw moralnych
ukazywanie sposobów właściwego wykorzystania czasu wolnego i zdrowego stylu życia
zapobieganie przejawom niedostosowania społecznego i zachowań dysfunkcyjnych
dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych
rozwijanie kompetencji czytelniczych
kształtowanie świadomości przynależności do Europy i świata
przygotowywanie uczniów do pracy i życia w warunkach współczesnego świata, w społeczeństwie informacyjnym, do odpowiedzialnego korzystania z wolności i odpowiedzialności za własny rozwój
wychowywanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów (bezpieczeństwo w internecie, odpowiednie korzystanie z mediów społecznych)

Sposoby realizacji:
- wybory, apele, obchody uroczystości szkolnych, klasowych, miejskich
- gazetki, plakaty, albumy, ankiety formularze
- pogadanki, dyskusje, burze mózgów, narady, gry, zabawy
- udział w akcji „Sprzątanie świata”, zbieranie surowców wtórnych
- wspieranie ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”, „Gorączka Złota”
- udział w projekcie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”
- wyjścia do kina, teatru
- wycieczki lekcyjne i pozalekcyjne
- udział w projektach zespołowych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych, zawodach sportowych
- współpraca z rodzicami (spotkania klasowe i ...