Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Sztenderewicz
Data publikacji
2019-10-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
77

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zamieszczam plan swojego rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (docx, 31,1 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imiona i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna Iwona Sztenderewicz

Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 5

im. Leonida Teligi

ul. Lecha Zondka 6

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dyrektor: mgr inż. Małgorzata Okurowska

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31 maj 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. z 2018 r. poz.1574).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2019 r. poz.1650).

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;

Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

Osobisty rozwój;

Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp.

Zadania realizowane w okresie stażu

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Wykorzystywanie w pracy nowatorskich metod i form pracy

Wykorzystywanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się: burza mózgów, drama, dyskusja panelowa, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne, itp.

Realizacja projektów edukacyjnych proponowanych przez Uniwersytet Dzieci.

Realizacja programów edukacyjnych.

Wykorzystywanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Cały okres stażu

2.

Udział w różnych formach doskonaleniai stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy

Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznegoi zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, kursy) na temat metodyki nauczania.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.

Udział w warsztatach „Edukacja I klasa”.

Cały okres stażu

3.

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera.

Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, krzyżówek, testów, analiz, diagnoz.

Opracowanie graficzne dyplomów, zaproszeń.

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, e-mail.

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów.

Cały okres stażuNa bieżąco

4.

Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy

Zapoznawanie się z zawartością stron internetowych ...